PMA

มูลนิธิฯ รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2550 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ได้ ที่นี่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และการประชุมวิชาการฯ 2550

การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 และ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2550

วันพุธที่ 31 มกราคม 2550
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

วันพฤหัสบดีที่ 1-วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550

ศ. เกียรติคุณ น.พ. ซัวร์ เฮาเซ่น เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ ถวายพระสูติบัตร รัชกาลที่ 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ. เกียรติคุณ น.พ. ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2548 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย สำเนาพระสูติบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ณ วังสระปทุม

การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และการประชุมวิชาการฯ 2550

วันพุธที่ 24 มกราคม 2550
14.00 น. การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549
14.15 น. การแถลงข่าวการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550
ณ ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุณาจอดรถที่โรงพยาบาลสงฆ์

ประกาศผลตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ได้แก่
สาขาการแพทย์: ศาสตราจารย์นายแพทย์ แสตนลีย์ จี ชูลท์ซ สหรัฐอเมริกา
สาขาการสาธารณสุข: นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน สหรัฐอเมริกา นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช สหรัฐอเมริกา และ นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส ประเทศอินเดีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานลายพระหัตถ์แสดงความยินดีไปยัง แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2541 ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาสน์แสดงความยินดีไปยัง แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2541 เมือวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

ศ. น.พ. แบรี่ มาร์แชล เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ. น.พ. แบรี่ มาร์แชล ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2544 และ รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2548 เข้าเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุม Western-Pacific Helicobacter Congress ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ 

พิธีประกาศผลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ประเทศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ร่วมแถลงข่าวผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น. 

1 8 9 10 11