การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และการประชุมวิชาการฯ 2550

วันพุธที่ 24 มกราคม 2550   
  
14.00 น. นายกิตติ วะสีนนท์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และ ศ. คลินิก น.พ. สุพัฒน์ วานิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ แถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี2549                
 

14.15 น. นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 และ นายแพทย์ P.T. Jayawick Ramarajah ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแถลงข่าวการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550

ณ ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้สื่อมวลชนที่สนใจจอดรถที่โรงพยาบาลสงฆ์