ขั้นตอนการเสนอชื่อและตัดสินรางวัล

  1. บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั่วโลกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลซึ่งอาจเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ต่อเลขามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อแล้วส่งมายังสำนักงานมูลนิธิฯ ได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
  2. คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ กลั่นกรอง และหาข้อมูลเพิ่มเติม
  3. คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับโลก พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
  4. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ พิจารณาตัดสิน

 

กำหนดเวลาการเสนอชื่อและตัดสินรางวัล

  • เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  • การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ให้ยื่นต่อเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
  • ประกาศผลการตัดสิน ปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
  • พิธีพระราชทานรางวัล เดือนมกราคม ของปีถัดไป

สำหรับกำหนดเวลาที่แน่นอนของการเสนอชื่อ และตัดสินรางวัลประจำแต่ละปี กรุณาตรวจสอบได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับรางวัลฯ ในข่าวสารมูลนิธิฯ

Nomination Submission

Please submit on Nomination Submission Form.