พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังแพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

ในโอกาสดังกล่าว แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชานกล่าวว่า ตนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างล้นพ้นที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีมายังตน นับเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับตนและครอบครัว ซึ่งตนขอน้อมรับและจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอนามัยโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2541 จากผลงานการควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศฮ่องกงอย่างมีประสิทธิภาพ