กำหนดเวลาการเสนอชื่อและตัดสินรางวัล

  • การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ให้ยื่นต่อเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
  • ประกาศผลการตัดสิน ปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
  • พิธีพระราชทานรางวัล เดือนมกราคม ของปีถัดไป

สำหรับกำหนดเวลาที่แน่นอนของการเสนอชื่อ และตัดสินรางวัลประจำแต่ละปี กรุณาตรวจสอบได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับรางวัลฯ ในข่าวสารมูลนิธิฯ