ศ. น.พ. แบรี่ มาร์แชล เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ. น.พ. แบรี่ มาร์แชล ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2544 และ รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2548 เข้าเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุม Western-Pacific Helicobacter Congress ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ