งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และการประชุมวิชาการฯ 2550

วันนี้ ( 24 ม.ค. 50) นายกิตติ วะสีนนท์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และ ศ. คลินิก น.พ. สุพัฒน์ วานิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ร่วมแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ว่า ในปี 2549 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2549 จำนวน 59 ราย จาก 29 ประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 มีมติตัดสินมอบรางวัล  สาขาการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สแตนลีย์ จี ชูลท์ซ (Professor Stanley G. Schultz) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ สาขาการสาธารณสุข มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล 3 ท่านได้แก่ นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน (Dr. David R. Nalin) ประเทศสหรัฐอเมริกา นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช (Dr. Richard A. Cash) และ นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส (Dr. Dilip Mahalanabis) ประเทศอินเดีย จากผลงานการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง โดยการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ (Oral Rehydration Solution, ORS หรือ Oral Rehydration Therapy, ORT) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบพอเพียง ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ปีละมากกว่า 3 ล้านคน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2549 ในวันที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพร้อมคู่สมรสในวันเดียวกัน ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เวลา 19.00 น.  นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค และพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในวันเดียวกัน เวลา 19.00 น.

หลังจากนั้น นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 และ นายแพทย์ P.T. Jayawickramarajah ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ว่า ในปี 2550 เป็นปีครบรอบ 115 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก และ 15 ปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  องค์การอนามัยโลก และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ จึงร่วมจัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โดยมีหัวข้อการประชุมในปีนี้คือ “การเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับโรคที่ถูกมองข้ามและคนที่ถูกละเลย” คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนประมาณ 300 คน อาทิ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก Dr. Margaret Chan รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก Dr. Howard Zucker ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นพ. สำลี เปลี่ยนบางช้าง และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก Dr. Shigeru Omi เป็นต้น

การประชุมนี้จะไม่มุ่งเน้นให้เป็นการประชุมวิชาการซึ่งมีผู้จัดอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก แต่จะมุ่งให้เป็นเวทีระหว่างประเทศ ในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแสวงหาความตกลงร่วมกัน ในประเด็นนโยบายสุขภาพระดับโลก