คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการวางแผนและดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ รวมทั้งพิจารณาตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 18 คน และไม่เกิน 29 คน*

องค์ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ คือ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งถาวร ส่วนตำแหน่งอื่นมีวาระ 4 ปี ผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือก และแต่งตั้งใหม่ได้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ ให้มีหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ:

หมายเหตุ:

  • หมายเลข 18 มีนัยแฝง หมายถึง พระราชโอรสองค์ที่ 1 ของสมเด็จพระบรมราชชนก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี
  • หมายเลข 29 มีนัยแฝง หมายถึง พระราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระบรมราชชนก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี