กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2550

 กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549
วันพุธที่ 31 มกราคม 2550
เวลา 16.30 น.
 • คณะผู้เข้าเฝ้าฯ เดินทางถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและได้รับเชิญให้ประจำที่ ณ ท้องพระโรงกลาง 
เวลา 17.30 น.
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเสด็จฯ เข้าสู่ท้องพระโรงกลาง 
 • พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.  2549
 • พระราชทานฯ ให้ผู้รับพระราชทานรางวัลฯ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ
 • กรมวังเชิญแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ไปยังระเบียงภาพทิศตะวันตก รับพระราชทานเครื่องดื่ม

เวลา 18.30 น.

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับ
เวลา 19.00 น.    
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค์ตะวันออก
  (แขกรับเชิญพระราชทานเลี้ยงรับรอง ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์)
 • คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ได้รับเชิญไปยังพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารและเข้าประจำที่ ณ โต๊ะอาหาร
 • เสด็จฯ ยังโต๊ะเสวย
 • พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ
 • เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองด้สนหน้าพระที่นั่งเทวารัณยสถาน เพื่อเสวยพระสุธารส
 • พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 • เสด็จฯ กลับ

กำหนดการการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 (9.00-20.30 น.)
เวลา 9.00-9.15 น
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท
 เวลา 18.30-20.30 น.
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 (8.30-17.30 น.)

เวลา 16.15-16.30 น.           

 • พิธีปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2550
เวลา 17.00-17.30 น.           
 • พิธีแถลงข่าว