ศ. เกียรติคุณ น.พ. ซัวร์ เฮาเซ่น เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ ถวายพระสูติบัตร รัชกาลที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวโรกาสให้ ศ. เกียรติคุณ น.พ. ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2548 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย สำเนาพระสูติบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พร้อมด้วย ศ. น.พ. โจนาธาน เอ็ม ซาเมท ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2547 และภริยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ณ วังสระปทุม