พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ฯ สาขาการแพทย์ ได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์แซจิโอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่า  (Emeritus Professor Doctor Sergio Henrique Ferreira)  สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มิชิอากิ ทากาฮาชิ (Emeritus Professor Doctor Michiaki Takahashi) และศาสตราจารย์ นายแพทย์หยู หย่งซิน (Professor Doctor Yu Yongxin) เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์แซจิโอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่า
(Emeritus Professor Doctor Sergio Henrique Ferreira) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ สาขาการแพทย์   เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มิชิอากิ ทากาฮาชิ
(Emeritus Professor Doctor Michiaki Takahashi) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท         รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑   สาขาการสาธารณสุข  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำศาสตราจารย์ นายแพทย์หยู หย่งซิน (Professor Doctor Yu Yongxin) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ สาขาการสาธารณสุข เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง   เมื่อวันพุธ ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒