การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. 2553

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และรัฐบาลไทย ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกและเครือข่าย Health Metrics Network (HMN) จัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่ 27 -30 มกราคม 2553  ภายใต้หัวข้อหลัก  “การจัดเวทีระดับโลก ครั้งแรก เรื่องสารสนเทศด้านสุขภาพ”
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล