พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงนำศาสตราจารย์นายแพทย์สแตนลีย์ จี ชูลทซ์ นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และนายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 17.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร