พิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค การประชุมดังกล่าว มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และ รัฐบาลไทยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 ในวาระครบรอบ 115 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ 15 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากพิธีเปิด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังด้านหน้าห้องควีนส์ปาร์ค 1 ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ 15 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และทอดพระเนตร นิทรรศการดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณากรณ์แก่คณะกรรมการรางวัลนานาชาติจำนวน 5 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในค่ำวันเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค