พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558  สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ ฯ ออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 สาขาการสาธารณสุข แก่ เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต จากสหราชอาณาจักร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559