พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

ปีนี้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล  สาขาการแพทย์  ได้แก่ ศาสตราจารย์แอนน์ มิลส์  (Professor Anne Mills) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร   จากผลงานการพัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพ แพร่ขยายไปทั่วโลก      สาขาการสาธารณสุข     ได้แก่   นายแพทย์วิวัฒน์  โรจนพิทยากร  (Dr.Wiwat Rojanapithayakorn)  ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศมองโกเลีย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข  ริเริ่มโครงการถุงยางอนามัย 100% ช่วยลดการแพร่ระบาดโรคเอดส์ลงอย่างมาก    และนายมีชัย  วีระไวทยะ (Mr. Mechai Viravaidya)  ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชม ผู้พัฒนาการสื่อสารและรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล

1. ศาสตราจารย์แอนน์ มิลส์  (Professor Anne Mills) รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาการแพทย์
  2. นายแพทย์วิวัฒน์  โรจนพิทยากร  (Dr.Wiwat Rojanapithayakorn) รับพระราชทานรางวัลฯ สาขาสาธารณสุข
3. นายมีชัย  วีระไวทยะ (Mr. Mechai Viravaidya) รับพระราชทานรางวัลฯ สาขาสาธารณสุข
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงพระปฏิสันถารกับผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง   เมื่อวันพุธ ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๓
 

 เวลา ๒๐.๐๐ น. ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราขทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ พร้อมคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร