พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๒๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราขทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ พร้อมคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร