กำหนดการผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555 วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 56

กำหนดการ
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555
     วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

                                   ……………………………………………………………
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556

 13.00 น.    –     ดร.อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก และคู่สมรส (ศาสตราจารย์จอห์น ชุกกูมีกา อะมาซิโก) 
                         เดินทางจากนครลากอส  สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่
                         KQ 860 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
                    – เข้าพักโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  โดยรถยนต์หลวง 

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2556
15.55 น.         –    เซอร์ ไมเคิล  เดวิด รอว์ลินส์ และคู่สมรส (ศาสตราจารย์แนนซี่ ซาบิน เว็กซ์เลอร์)
                             และบุตรสาว 2 คน (วิกกี้ แฟรงค์ และ ลูซี่ รอว์ลินส์)  เดินทางจากกรุงลอนดอน โดยสาย
                             การบินไทยเที่ยวบินที่ TG 917 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
                       –    เข้าพักโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล โดยรถยนต์หลวง
        
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556  
08.00 น.     –    เซอร์ ไมเคิล  เดวิด รอว์ลินส์ และคู่สมรส เดินทางออกจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
                        โดยรถยนต์หลวง  ไปบรรยายวิชาการในการประชุมของโครงการประเมินเทคโนโลยี และ
                         นโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลล์ ปทุมวัน
                         กรุงเทพฯ และเดินทางต่อไปเยี่ยมชม HITAP
                     –    เดินทางกลับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  โดยรถยนต์หลวง
08.00 น.      –    ดร.อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก และคณะ (รวม 3 คน) เดินทางออกจากโรงแรมแมนดาริน
                         โอเรียนเต็ล โดยรถยนต์หลวงไปบรรยายวิชาการ  ณ กระทรวงสาธารณสุข และออกเยี่ยม
                         ชมพื้นที่ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
                     –    เดินทางกลับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  โดยรถยนต์หลวง
18.30 น.       –   ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะ (รวม 9 คน) เดินทางออกจาก
                          โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  ไปยังโรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ  โดยรถยนต์หลวง
                     –    ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ
                           ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ
                    –     เดินทางกลับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  โดยรถยนต์หลวง
 
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556
09.00 น.         –      ผู้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2555 และคณะ (รวม 9 คน) เดินทางออกจาก
                               โรงแรม แมนดารินโอเรียนเต็ลโดยรถยนต์หลวง
09.30 น.         –      ถึงโรงพยาบาลศิริราช
                        –     ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
                              พระบรมราชชนก  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                        –     ถวายแจกันดอกไม้ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรม
                              ราชินีนาถ
                        –     เยี่ยมชมห้องสมเด็จพระบรมราชชนก  ตึกสยามินทร์ ชั้น 2
                        –     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.45 น.         –     เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                        –     คณบดีฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
                               พยาบาลตึกอำนวยการ ชั้น 2
13.30 – 15.00 น.  –     บรรยายวิชาการ  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา 
                                โรงพยาบาลศิริราช
                             –    เดินทางกลับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลโดยรถยนต์หลวง
                                               
18.00 น.         –     ผู้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2555 และคณะ เดินทางออกจากโรงแรมแมนดาริน
                             โอเรียนเต็ล โดยทางเรือ  ไปโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน
18.30 น.        –      โครงการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เป็นเจ้าภาพเลี้ยง
                               อาหารค่ำ    ณ ห้องอาหารมายา ชั้น3
                       –      เดินทางกลับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลโดยทางเรือ

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556
14.00 น.         –     ผู้รับพระราชทานรางวัล และคณะ (รวม 9 คน)
                              เดินทางออกจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล โดยรถยนต์หลวง 
14.30 น.         –     ถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
14.30 – 16.30 น.     –    บันทึกเทปสัมภาษณ์
16.30 – 17.00 น.    –     พักผ่อน
17.00 น.         –     ขึ้นบนท้องพระโรงกลาง  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
17.30 น.         –     รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555
                        –    เสร็จพิธีแล้ว  ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพหน้าท้องพระโรงกลาง
                        –    พักผ่อน
19.30 น.         –    รับเสด็จ และเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
                             พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
                        –   รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ  ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราช
                             วัง 
                       –     เดินทางกลับโรงแรมโอเรียนเต็ลโดยรถยนต์หลวง

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
08.00 น.         –     ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555และคณะ (รวม 8 คน)
                              เดินทางออกจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลโดยรถยนต์หลวง
08.30 น.         –     ถึงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลล์ ปทุมวัน
09.00-12.30น.    –     เข้าร่วมประชุมวิชาการ Prince Mahidol Award Conference 2013
12.30 น.        –    รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 น.        –     ผู้รับพระราชทานรางวัล และคู่สมรส เดินทางออกจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
                             เซ็นทรัลเวิลล์ ปทุมวัน  ไปทำเนียบรัฐบาล โดยรถยนต์หลวง       
14.15 น.        –     ถึงทำเนียบรัฐบาล                               
14.30 น.        –     เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล           
                       –     รับเลี้ยงน้ำชา
                       –     เดินทางกลับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลโดยรถยนต์หลวง น.       

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
08.00 น.         –     ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะ (รวม 8 คน)
                             ออกจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลโดยรถยนต์หลวง
08.30 น.         –     ถึงพระบรมมหาราชวัง
                        –     เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์ผ้า
                              ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
10.30 น.        –     ออกจากพระบรมมหาราชวัง  โดยรถยนต์หลวง
11.00 น.        –     ถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม
                       –     เยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคม                               

11.45 น.        –    ออกจากพระที่นั่งอนันตสมาคม  ไปโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
12.00 น.        –    ถึงโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส                                       
                       –    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
                       –    เดินทางกลับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล  โดยรถยนต์หลวง
22.00 น.        –     ดร.อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก และคู่สมรส  ออกเดินทางโรงแรมแมนดาริน
                           โอเรียนเต็ล โดยรถยนต์หลวง ไปสนามบินสุวรรณภูมิ
                           เดินทางกลับนครลากอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  โดยสายการบินเคนย่า
                           เที่ยวบินที่ KQ 887ออกเวลา00.40น.
             

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

                       –     ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

                       –     เซอร์ ไมเคิล  เดวิด รอว์ลินส์  และคู่สมรส  (ศาสตราจารย์แนนซี่ ซาบิน เว็กซ์เลอร์)
                               เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

00.15 น.          –     เซอร์ ไมเคิล  เดวิด รอว์ลินส์  และคู่สมรส  (ศาสตราจารย์แนนซี่ ซาบิน เว็กซ์เลอร์)
                             เดินทางกลับกรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910
       
           
                                                                                                               ศ.นพ.สุพัฒน์  วาณิชย์การ
                                                                                                                         22 มกราคม 2556