ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  และ  กระทรวงการต่างประเทศ
แถลงข่าว
ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553
—————————————–
 

     วันนี้   ( 7  มี.ค. 54)   เวลา 14.00 น.   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุพัฒน์  วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์    นายธานี  ทองภักดี   อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช   ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย  วนะชิวนาวิน  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2553  ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช   อาคารหอสมุดศิริราช  ชั้น 4   รพ.ศิริราช  
     สำหรับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2553  ได้แก่
    1. นางสาวจุฑามาศ   เศารยะ    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2. นักเรียนแพทย์ทหาร ทรรศนีย์  ชาติเมธากุล   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    3. นางสาวนฤชร  กิจไพศาลรัตนา   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    4. นายภรัณยู  จูละยานนท์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    5. นายอนาวิล  สงวนแก้ว    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี  2553  ทั้งสิ้น  19 ราย  จาก  8  สถาบัน โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 9 ราย  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนของโครงการเยาวชนฯได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน  ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2553    
          โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 ตามมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ 2/2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการ  และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะนำรายชื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระราชูปถัมภ์  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสิน
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาวิจัย  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี   โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ  และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย
     
   

นางสาวจุฑามาศ  เศารยะ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     นางสาวจุฑามาศ เศารยะ เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจที่จะทำโครงการศึกษาวิจัยด้าน ยุทธศาสตร์จุดพลังเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องฉุกเฉินในประเทศไทย โดยมีแนวคิดจากการที่ชื่นชอบการดูแลผู้ป่วยแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประกอบกับสาขานี้ ยังมีโอกาสพัฒนาอีกหลายด้านในประเทศไทย ทั้งการดูแลผู้ป่วยก่อนมาโรงพยาบาลและภายหลัง โดยปัญหาที่พบมากสุดคือ ปัญหาผู้ป่วยมากเกินศักยภาพของห้องฉุกเฉินนั้นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภยันตรายทั้งต่อคุณภาพในการดูแลรักษา ปัญหาทางจริยเวชศาสตร์ ผลกระทบต่อโรงพยาบาล เป็นต้น จึงคิดว่าควรจะค้นหาแนวทางการปรับองค์ความรู้จากวิทยากรต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องฉุกเฉินในประเทศไทย
 โดยนางสาวจุฑามาศ เศารยะ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
     ปี พ.ศ. 2551 และ 2553 สอบได้เปอร์เซนต์ไทล์ ที่ 99 ในการสอบเพื่อประเมิน และรับรองความรู้ ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
     ปีการศึกษา  2551 ได้รับรางวัลขวัญใจชั้นปี
     ปีการศึกษา 2550  ผลงานวิจัยได้รับรางวัล Best Oral Presentation จาก The Fourth Congress of the Asian Medical Education Association กรุงเทพฯ ประเทศไทย
     ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลจากเงินทุน “ศิษย์บัณเย็น บุญรักษ์”  สำหรับนิสิตแพทย์ชาย-หญิง ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

นักเรียนแพทย์ทหารทรรศนีย์  ชาติเมธากุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 นพท.ทรรศนีย์ ชาติเมธากุล เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า       มีความสนใจที่จะทำโครงการศึกษาวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีแรงบันดาลใจจากการที่เคยได้ยินเรื่องวัดพระบาทน้ำพุมาเป็นเวลานาน แล้วมีความรู้สึกประทับใจในการใช้ศาสนามาประกอบการบำบัด และบรรเทาความทุกข์ในจิตใจให้กับผู้ป่วย รวมถึงการที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นเหมือนกับศูนย์รวมทางจิตใจของสังคมไทย มามีบทบาทเป็นผู้นำในการให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ จึงมีความคิดว่าจะหาแนวทางเพื่อนำมาปรับใช้ และช่วยในการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอนาคตต่อไป
 โดยนางสาวทรรศนีย์ ชาติเมธากุล มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
     ปีการศึกษา 2552 ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเรียนผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากองร้อยที่ 3
     ปีการศึกษา 2551 ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเรียนผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าหมวดที่ 1 กองร้อยที่2
     ปีการศึกษา 2550 สมาชิก Asian Medical Student Association Thailand
     ปีการศึกษา 2549 ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเรียนผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งตอน กองร้อยที่ 4

 

   นางสาวนฤชร  กิจไพศาลรัตนา
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     
    
นางสาวนฤชร กิจไพศาลรัตนา  เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจที่จะทำโครงการศึกษาวิจัยด้าน stem cell และ neuroregeneration โดยมีกรณีวิจัย การใช้ stem cell ในการรักษา traumatic brain injury ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ขณะที่การรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทำให้ผลการรักษาออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จึงคิดว่าจะพยายามทำงานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อหาแนวทางในการนำมาใช้รักษาผู้ป่วยเหล่านี้
     โดยนางสาวนฤชร กิจไพศาลรัตนา มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
     ปีการศึกษา 2551 ได้รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากการได้รับรางวัล AMEE Awards 2007
     ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัล AMEE Awards with support of the Patil Family  สาขา Teaching and Learning และ Student Issues จากการนำเสนอ Short communication จากผลการศึกษาในหัวข้อ  “CINEMEDUCATION: Learning professionalism through  films  at  Chulalongkorn  Medical  School” ณ งานประชุม The Association for Medical Education in Europe 2007 (AMEE 2007) ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์
     ปีการศึกษา 2549 ได้ร่วมเสนอผลงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง Students’ satisfaction with their first year at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University ในงาน 4th Asia Pacific Medical Education Conference ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
     ปีการศึกษา 2549 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก จัดทำโดย Standing Committee on Public Health-International Federation of Medical Students’ Associations (SCOPH-IFMSA)

 

นายภรัณยู  จูละยานนท์
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   นายภรัณยู จูละยานนท์ เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจที่จะทำโครงการศึกษาวิจัย การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะ amnestic mild cognitive impairment สำหรับผู้สูงอายุในทุกระดับการศึกษา เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทอันเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด และผู้ป่วยโรคดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ จึงมีความมุ่งหวังในการพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวเพื่อตรวจคัดกรองภาวะ aMCI เพื่อพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้มีความแม่นยำสูง และนำมาใช้แทน neuroimaging ในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
     โดยนายภรัณยู จูละยานนท์ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
    ปีการศึกษา 2552 ผู้แทนนิสิตแพทย์นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Portfolio as an instrument to identify the weakest links in the curriculum รูปแบบ Poster ในงานประชุม Association for medical education in Europe 2009 (AMEE 2009)
    ปีการศึกษา 2551 เป็นผู้แทนนิสิตแพทย์เข้าร่วมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี
    ปีการศึกษา 2551 เป็นผู้แทนนิสิตแพทย์เข้าร่วมสัมมนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของภาควิชาอายุรศาสตร์ 

นายอนาวิล  สงวนแก้ว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     นายอนาวิล สงวนแก้ว เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจที่จะทำโครงการศึกษาวิจัยนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วน โดยมีแรงบันดาลใจจากการเห็นผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นที่มาพบแพทย์ด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคด้วยวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ คือภาวะอ้วน จึงพยายามค้นหาความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคอ้วน
     โดยนายอนาวิล สงวนแก้ว  มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
     ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ที่งาน Leiden International Medical Students’ Conference ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
     ปีการศึกษา 2552 เป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
     ปีการศึกษา 2552 เป็นประธานโครงการศิริราชร่วมใจ ต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009
     ปีการศึกษา 2551 เป็นประธานชมรมวิเทศสัมพันธ์
     ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายวิชาพยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยา
     ปีการศึกษา 2550 เป็นหัวหน้าฝ่ายการคัดเลือกนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติหรือ International Federation of Medical Students’ Associations
     ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลเรียนดีเป็นลำดับที่ 1