การประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2013 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556

เรื่อง

สถานที่

ติดต่อ

Emergency medicine: Clinical practice in emergency medicine: Navigating self and system

By Dr. Pholaphat Charles Inboriboon, M.D., M.P.H.

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Click to Download poster Rama

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณวันทนา พุ่มพวง

โทรศัพท์ 02-201-1484

โทรสาร 02-201-2402

Email: [email protected]

Stem Cell:

1. Application of iPS cells to retinal diseases

by Prof. Masayo Takahashi, M.D., Ph.D

2. Neural stem and progenitor cell responses to CNS white matter damage

By Prof. ReginaC. Armstrong, Ph.D

อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Click to Download poster Chula

Stem Cell and Cell Therapy Research Unit

โทรศัพท์ 02-256-4000 ext 3589

โทรสาร 02-256-4000 ext 3589

Email: [email protected]

Alzheimer’s Disease: Cognitive screening with the Montreal Cognitive Assessment (McCA):

Neuro-Anatomical correlation and test interpretation.

By Dr. Ziad S. Nasreddine, M.D., FRCP(C)

อาคารคุณากร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Click to Download poster Thammasart

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คุณบุญส่ง สีละชาติ

โทรศัพท์ 02-926-9670

โทรสาร 02-516-3771

Email: [email protected]

 

Palliative care conference: Sharing our experiences: Evaluation of Palliative Care in Australia

By Dr. Lawrie Palmer, M.D.

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Click to Download poster Phra Mongkut

 

กองการศึกษา

โทรศัพท์ 02-354-7826

โทรสาร 02-354-7659

Email: [email protected]

 

Reproductive Health, HIV/AIDS:

1. Updating in WHO guideline on prevention and management of PPH

By Dr. Ahmet Metin Gulmezoglu, M.D.

2. Youth and HIV, getting to zero

By Dr. Bernhard Schwartlander, M.D. Ph.D.

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Click to Download poster Siriraj

หน่วยบริการจัดการประชุมวิชาการ

โทรศัพท์ 02-419-2673-8

โทรสาร 02-411-0593

Email: [email protected]

 

Click to download brochure PMA Youth Conference 2013

ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์   ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์ 02- 419-8256-7   โทรสาร 02- 418-2094