ระเบียบการขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553

 โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

1. วัตถุประสงค์
 โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย

  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ
3. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักวิจัย/นักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย ที่มีโลกทัศน์และมีทักษะในการทำงานระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย กับสถาบันในต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบโลกาภิวัตน์ของการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตของประเทศไทย 

2. คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาแพทย์ไทยจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5  โดยมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น   TOEFL / IELTS  โดยผลการทดสอบต้องได้คะแนน                                      TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน  (คะแนน Internet – based) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ผลมาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้านสุขภาพของมวลมนุษยชาติ
4. เต็มใจที่จะไปศึกษา หรือวิจัยยังต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน   มีโครงการที่ต้องการไปศึกษา วิจัย หรือดูงานด้านสาธารณสุขเชิงระบบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   ยื่นพร้อมใบสมัคร อาจมีสถานที่พร้อม Mentor ที่ติดต่อไว้แล้ว หรือเลือกจากที่คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เตรียมไว้ให้
5. ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในขั้นต้นจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัครมาแล้ว  

 
3. ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก website  www.princemahidolaward.org  หรือขอรับใบสมัครได้ที่
“ สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ”  หรือที่สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร
2. ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อหัวหน้าสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกในขั้นต้น
3. สถาบันการศึกษาจะรวบรวมเอกสารใบสมัคร  พร้อมทั้งโครงการศึกษา/วิจัย/พัฒนา ที่ผู้สมัครตั้งใจจะทำถ้าได้รับทุน    โดยคัดเลือกผู้สมัครจำนวนไม่เกิน 3 คนต่อสถาบัน    พร้อมผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการของสถาบันการศึกษานั้นๆ  ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี  

4. การตัดสิน
1. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบันทั่วประเทศไทย เป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับทุน จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อปี (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน)    นำรายชื่อของผู้สมควรได้รับทุนเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนฯ ต้นเดือนพฤษภาคม
เพื่อให้ความเห็นชอบ    
2. เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย
– ประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร
– โครงการของผู้สมัคร
– ผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  ผู้บริหารสถาบันของผู้สมัคร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครที่จะพิจารณา  ได้แก่
–    มีความขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่ง  มีสติปัญญาดี  มีความคิดริเริ่ม
–    มีความประพฤติดี  เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
–    เข้าใจปัญหาของประเทศไทย  และมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วมแก้ไข
–    ได้พยายามแสวงหาความรู้ความสามารถในแขนงนั้นๆ  จากภายในประเทศไทย  และยังมีความจำเป็นต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต
–    เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ  และเต็มใจที่จะไปศึกษา/ ฝึกอบรม/ ปฏิบัติงานใน  ต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน  
3. คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ จะนำผลการคัดเลือกนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ  ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี    ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เพื่อตัดสินขั้นสุดท้ายภายในเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน
4. คณะกรรมการดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันของนักศึกษาเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเดินทางภายในเดือนมิถุนายน   โดยสำนักงานโครงการเยาวชนฯ  จะช่วยประสานงานเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศ  เมื่อได้รับพระราชทานทุนฯ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเดินทางไปศึกษา/วิจัย/อบรม  ภายหลังจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ในเดือนเมษายนของปีต่อไป

5. การสนับสนุน
1. สนับสนุนค่าเดินทาง  ค่าประกันสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายประจำเดือน  และค่าเข้าร่วมประชุมวิชาการ      โดยอิงกับค่าใช้จ่ายที่ทาง ก.พ. กำหนด 
2. ระยะเวลาให้ทุน 12 เดือน
3. จำนวนผู้ได้รับทุนไม่เกิน 5 ทุน/ ปี
 
6.   การไปศึกษา/วิจัย/อบรม
1. ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ได้มีโอกาสไปศึกษา/วิจัย/อบรม  ในสถาบันในต่างประเทศ และได้รับการดูแลโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระยะเวลา 12 เดือน  (ซึ่งนับเป็นเวลาของการใช้ทุน) ตามแผนการศึกษา/วิจัย/อบรม  ที่คณะกรรมการฯได้อนุมัติไว้ 
2. คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และสถานศึกษาต้นสังกัดจะร่วมมือกันให้คำปรึกษา  แนะนำ ติดตามผลการศึกษา  และการดำเนินชีวิตของผู้รับพระราชทานทุนฯ  อย่างใกล้ชิด
3. ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ  ต้องทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อสถาบันฯ และคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ทุก 6 เดือน  และเมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับทุน
 
7.   เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในประเทศ
1. ผู้รับพระราชทานทุนฯ ทำรายงานสรุปการไปศึกษา/วิจัย/อบรม  เพื่อเสนอต่อสถาบันฯ  พร้อมทั้งนำเสนอความประทับใจ ผลงานและข้อคิดเห็นที่ได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ นำเสนอในที่ประชุม “PMA Youth Conference” 
2. ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ  จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและวงการแพทย์ไทยต่อไป

 

►   ดาวน์โหลดใบสมัคร ขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่
รศ.ดร.อังคณา  ฉายประเสริฐ   E-mail: [email protected]
www.princemahidolaward.org

“สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”
สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700     หมายเลขโทรศัพท์: 02-4197680-1       หมายเลขโทรสาร: 02-4197679