งานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ วันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๓

กำหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในวันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
* * * * * * * * *

 

เวลา ๑๖.๓๐ น.   

 • ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัล
    สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ และแขกผู้มีเกียรติเดินทางถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
    ทางอัฒจันทร์ด้านตะวันตก กรมวังเชิญไปรอ ณ พระระเบียงภาพทิศตะวันออก
    และพระระเบียงภาพทิศตะวันตก

เวลา ๑๗.๑๕ น.    

 • กรมวังเชิญคณะแขกผู้มีเกียรติไปยังท้องพระโรงกลาง และประจำที่ที่กำหนด

เวลา ๑๗.๓๐ น.   

 •  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
      รถยนต์พระที่นั่งถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (เสด็จเข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ – 
      ประตูราชสำราญ)
 •  เสด็จขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยทางลิฟต์ และเสด็จเข้าท้องพระโรงกลาง
    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงยืน
    หน้าพระที่นั่งพุดตานถมภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร
 •  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิ
    รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ยืนด้านหน้าที่ประทับ
 •  นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ
    ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชมณเฑียร นำศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
    ประธานกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ และ
    ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
    พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ
    เข้าสู่ท้องพระโรงกลาง และยืน ณ ที่ที่กำหนด
 •   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิ
      รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ อ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณ และกราบทูลเบิก
    ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
    เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ตามลำดับ
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
    รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 •  เสร็จแล้วพระราชทานพระดำรัส
      (จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 •   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยัง
      พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ
 •   ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์
    กุลทนันทน์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ
    เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ นำคณะผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ
    พร้อมด้วยคู่สมรส นายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตประจำประเทศผู้ได้รับ
    พระราชทานรางวัลไปเข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ เป็นการส่วนพระองค์
 •  มีพระปฏิสันถารตามพระอัธยาศัย
    (กรมวังเชิญคณะผู้เข้าเฝ้า ออกจากท้องพระโรงกลางไปยังพระระเบียงภาพ
    ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก (พระราชทานเลี้ยงเครื่องดื่ม))
 •   ได้เวลาอันสมควร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
    เสด็จกลับ  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    ***********
   
การแต่งกาย สุภาพบุรุษ     –     BLACK TIE / ชุดประจำชาติ      
                      สุภาพสตรี      –     ชุดกระโปรงสั้น / ชุดราตรีสโมสร / ชุดประจำชาติ      
                     ผู้ปฏิบัติหน้าที่  –     เครื่องแบบปรกติขาว

 

กำหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ แทนพระองค์ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
* * * * * * *

เวลา ๑๙.๓๐ น.     –

 •  แขกผู้มีเกียรติเดินทางถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 •  กรมวังรอต้อนรับและเชิญไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
    (มหาดเล็กเสิร์ฟเครื่องดื่ม)

เวลา ๒๐.๐๐ น.     

 •  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ถึง
    พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
   เสด็จขึ้นท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทางอัฒจันทร์ด้านตะวันออก
 •  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิ
     รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
     ประธานกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ
     และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิ
     รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ นำผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ
     พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าเฝ้า ฯ ณ ท้องพระโรงกลาง โดยมีนายกรัฐมนตรี
     พร้อมด้วยภริยา และเอกอัครราชทูตประจำประเทศของผู้ได้รับพระราชทาน
     รางวัล ฯ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ ด้วย
 •  เมื่อได้เวลาอันสมควร กรมวังเชิญแขกผู้มีเกียรติออกจากพระที่นั่งมูลสถาน
     บรมอาสน์ไปยังพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร และเข้ายืนประจำที่ ณ โต๊ะอาหาร
 •  เลขาธิการมูลนิธิ ฯ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
    ราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปยังโต๊ะเสวย (ผู้ที่เข้าเฝ้า ฯ อยู่ ณ ท้องพระโรงกลาง
    ตามเสด็จเข้าสู่โต๊ะอาหาร)              
 •  นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนดื่มถวายพระพรแด่
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 •  ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเชิญชวน
    ดื่มอวยพรแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ
 • ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ กล่าวสุนทรพจน์
 • พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ
        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงระหว่างพระราชทานเลี้ยง)
 •  เมื่อเสร็จสิ้นการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแล้ว เลขาธิการมูลนิธิ ฯ กราบบังคมทูล
    เชิญเสด็จ ฯ เข้าสู่ห้องกาแฟภายในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เพื่อเสวย
    พระสุธารสกาแฟ พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยา รองประธานมูลนิธิรางวัล
    สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ และคู่สมรส และ
    เอกอัครราชทูตประจำประเทศของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ  
 •  มีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานของที่ระลึกแก่
    ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ

เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. 

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับทางอัฒจันทร์
     ด้านพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร และประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
        
  ************

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ     –     BLACK TIE / ชุดประจำชาติ     
                      สุภาพสตรี      –     ชุดราตรีสโมสร / ชุดประจำชาติ
                    ผู้ปฏิบัติหน้าที่  –     เครื่องแบบปรกติขาว