ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

วันนี้ (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)  เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์  วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายเสข  วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมภพ  ลิ้มพงศานุรักษ์  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  ประจำปี 2558 ได้แก่

 1. นางสาวแพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. นายภูมิพงศ์ ศรีภา                        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. นายศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน            คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. นายสรวิศ โอสถาพันธุ์                   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี  2558 ทั้งสิ้น 15 ราย จาก 8 สถาบัน โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือก  และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ 2/ 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการ  และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะนำรายชื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ  และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

 

 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

นางสาวแพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

   

นางสาวแพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาระบบฝึกหัดผู้ป่วยจำลอง เพื่อนำมาใช้ในการฝึกทักษะต่างๆ แก่นักศึกษาแพทย์  เนื่องจากในปัจจุบันการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงนั้นเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีแนวโน้มลดลง ลักษณะของผู้ป่วยมีความซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับบริบทการทำงานจริง นอกจากนั้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ การฝึกฝนทักษะให้ดีก่อนฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงช่วยลดความเสี่ยงต่อทั้งผู้ป่วยและนักศึกษาแพทย์ การเรียนกับผู้ป่วยจำลองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยปัจจุบันมีการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยจำลองแล้วในหลายสถาบัน นางสาวแพรลดาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฝึกหัดผู้ป่วยจำลอง (Thai Simulated Patients Training Program, Thai-SPTP) ให้มีรูปแบบมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มทุน สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาแพทย์ไทยในศตวรรษที่ 21 ได้จริง ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการเรียนการสอนกับผู้ป่วยจำลอง มีความพร้อมและทักษะความรู้ความสามารถรอบด้าน เป็นผู้นำและกำลังสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขไทย และนานาชาติต่อไป

โดย นางสาวแพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปีการศึกษา 2558  – โล่รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2557  – นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Student Safety: Exploring the medical student secret”, AMEE 2014 ณ มิลาน, อิตาลี

– นำเสนอโปสเตอร์วิจัยเรื่อง “Student’s view: The advantage of contribution of different medical student   tracts recruitment into medical school”, Prince Mahidol Award Conference 2014

– เหรียญรางวัลเรียนดีแพทยศาสตร์บัณฑิต ระดับชั้นปีที่ 5

– รองประธานจัดงานจริยธรรมสัญจร (แพทยสภา) ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)

– ประธานฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประธานจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ กิจกรรมแนะแนวการเรียนและพาน้องชมวอร์ด นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4

– นักกรีฑา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2556  – รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานด้วยวาจาเรื่อง “มุมมองของนักศึกษาแพทย์ต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ   Problem-Based Learning (PBL) การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 12 (CPIRD 2013)

– ประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– อาสาสมัครออกหน่วยบริการเคลื่อนที่มูลนิธิสวนดอก

– วิทยากรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่อง “เชื้อจุลชีพก่อโรคในคนที่พบบ่อยและการป้องกัน”

ปีการศึกษา 2555  – ประธานฝ่ายเงินบริจาคโครงงานมหิดล และตัวแทนมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิราชสมาธรเพื่อผู้ป่วยยากไร้

– ประธานจัดโครงการรับน้องข้ามฟาก และพิธีมอบหัวเข็มขัดแพทย์เชียงใหม่

– ประธานฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมชั้นคลินิก, ประธานโครงการ“สายใยพี่น้องสู่รั้วสวนดอก” และ “หนังสั้นส่งเสริมจริยธรรม”

– ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง และคะแนนรวมกรีฑาสูงสุด การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2554  – คณะกรรมการกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิงโล่รางวัล ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   นายแพทยเกษม วัฒนชัย ครั้งที่ 2

– ตัวแทนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Nippon Medical School, และ Nara University ประเทศญี่ปุ่น

ปีการศึกษา 2553  – เหรียญรางวัลเรียนดีแพทยศาสตร์บัณฑิต ระดับชั้นปีที่ 1

 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

นายภูมิพงศ์ ศรีภา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นายภูมิพงศ์ ศรีภา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมากมักมุ่งหวังที่การรักษาตัวโรคเพียงอย่างเดียว ขาดการพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆ ของผู้ป่วย เช่น ความเจ็บป่วย ครอบครัว และการตัดสินใจของผู้ป่วย ส่งผลให้ผลการรักษาผู้ป่วยโดยรวมนั้นยังคงได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ขาดการให้คำแนะนำ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม นอกจากนี้สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ และปัญหาเรื่องกลุ่มโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆ ปี ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องเสียเงินจำนวนมหาศาลในการเยียวยาปัญหาเหล่านี้ที่ปลายเหตุ ดังนั้นการศึกษาวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นแนวทางที่อาจช่วยแก้ปํญหาสุขภาพ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ดีขึ้นในอนาคต

โดยนายภูมิพงศ์ ศรีภา มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปีการศึกษา 2558  – เข้าร่วมการประชุม 2nd PAN-ASIAN Conference on Hemoglobinopathies 2015, Hanoi, Vietnam – นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ Chang Gung University, Taiwan (R.O.C.)

ปีการศึกษา 2557  – คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประธานโครงการ Let’s go elective ครั้งที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– นักเรียนแลกเปลี่ยน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาอายุรศาสตร์ ณ Faculty of Medicine, Mie University, Japan

ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขัน Emergency tournament ครั้งที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2555    – คณะกรรมการจัดโครงการคัดกรองโรคเรื้อรัง ระหว่างการฝึกภาคสนามร่วมเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ดำเนินงานฝ่ายสถานที่ งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ University of Occupational and Environmental Health, Japan

ปีการศึกษา 2554  – คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา- ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น- จัดกิจกรรมค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่ 13 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2553  – ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น- นักกีฬาทีมวอลเล่ย์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 24 และกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2551  – จัดโครงการบริจาคหนังสือสู่ชนบทปีที่ 5 ณโรงเรียนบ้านผาเวียง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจด้านการนำการศึกษาเชิงระบบ (systems approach) มาประยุกต์ใช้กับโรคเรื้อรัง โดยมีโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นต้นแบบ

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยที่องค์ความรู้ในการป้องกัน การวินิจฉัย รวมไปถึงการรักษายังต้องพัฒนามากขึ้น เพราะโรคส่วนใหญ่มีความซับซ้อนของการแสดงออกทางคลินิก รวมไปถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางโมเลกุลที่แตกต่างกันออกไป ทำให้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอต่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเชิงระบบ ที่มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยต่างๆ ของโรคในแบบภาพรวม และพยายามหาแบบจำลองเพื่อทำนายลักษณะเฉพาะของโรคเรื้อรังเหล่านี้ ความสำเร็จจากการศึกษาเชิงระบบนี้จะนำไปสู่การระบุปัจจัยและกลไกการเกิดโรค การวินิจฉัยที่แม่นยำ ค้นหาวิธีการรักษาใหม่ ตลอดจนเพื่อทำนายการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคน อันจะนำไปสู่การแพทย์แบบแม่นยำ (precision medicine) ในอนาคต

 

โดยนายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์  มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปีการศึกษา 2557  – นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

– กรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

– กรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2556  – ประธานโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการพื้นที่เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาแพทย์ศิริราช (SISO Magazine)

ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการสโมสร

ปีการศึกษา 2555  – ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

ปีการศึกษา 2554  – ประธานโครงการอำลานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (Senior Farewell)

ปีการศึกษา 2553  – หัวหน้านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

ปีการศึกษา 255– ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

ปีการศึกษา 2550-2551      – รางวัลชนะเลิศ ประเภทการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2548-2552      – ฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

นายศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน  เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการเตรียมความพร้อมและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยเฉพาะการพัฒนาวิธีประเมินอาการปวด  สำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถสื่อสารได้   ในช่วงชีวิตของมนุษย์สิ่งมีค่าที่สุดคือ เวลา เวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งคือเวลาในวาระสุดท้ายของชีวิต จากการศึกษาพบว่าถ้าเราสามารถดูแลผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับระยะของโรคและตรงกับความต้องการของตัวเอง ทำให้สามารถใช้เวลาช่วงสุดท้ายอย่างมีความหมายและมีความสุขได้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative Care) ประกอบด้วย การวางแผนการรักษาล่วงหน้า การจัดการตัวโรค การดูแลด้านจิตสังคม และการควบคุมบรรเทาอาการ สำหรับการควบคุมบรรเทาอาการ ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญคือการประเมินอาการ ในปัจจุบันวิธีการประเมินอาการที่ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับคือการให้ผู้ป่วยเป็นผู้บอกถึงอาการของตัวเองว่าขณะนี้มีอาการอย่างไร แต่สำหรับผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถสื่อสารได้ การประเมินอาการให้มีความถูกต้องเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ไม่สามารถควบคุมและบรรเทาอาการอย่างเหมาะสมได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงสนใจพัฒนาวิธีการประเมินอาการปวดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการที่มีประสิทธิภาพจนสามารถจากไปอย่างสงบได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

โดยนายศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน  มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

 • ปีการศึกษา 255– เป็นผู้ร่วมรับทุนวิจัยจาก The Bill and Melinda GATE Foundation และได้รับการตอบรับนำเสนองานวิจัยในงาน  PRESDA  Foundation: Asia Healthcare without border งานวิจัย เรื่อง “Assessment of large HIV-prevention program impact on publication and  social media: A Case of Avahan”
 • ปีการศึกษา 255– เป็นผู้ร่วมวิจัยในงานวิจัยเรื่อง “Systematic scoping review on radiology and public health”ภายใต้การ สนับสนุน ของ  RAD-AID International- Poster Presentation ในการประชุม the second Global Symposium on Health Systems Research 2012 จัดโดย  Health System Global และ WHO, Beijing, China
 • ปีการศึกษา 255– หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องทัศนคติในการดูแลตัวเองกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
 • ปีการศึกษา 2553  – ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดในรายวิชาพระไตรปิฏกกับวิถีชีวิต (TIPITAKA and daily of life) ภาคการศึกษาต้น ประจำ  ปีการศึกษา 2553 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีการศึกษา 255– หัวหน้าทีมผู้แทนประเทศไทยในการอภิปรายงานวิจัยทางฟิสิกส์รายการ  International Young Physicist Tournament –The Physics World Cup 2009 ณ เมือง Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน, ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เศรษฐศาสตร์   เพชรยอดมงกุฎระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากมูลนิธิร่มฉัตร และได้รับทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           – ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ จัด  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย, ร่วมรับทุนวิจัย YSC: Young Scientist Competition จากงานวิจัยเรื่อง Investigation on  Critical Surface Tension of Hydrophobic Materials

 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

นายสรวิศ โอสถาพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

นายสรวิศ โอสถาพันธุ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสนใจจะทำการศึกษาวิจัยในเรื่อง กลไกความจำของเมตะบอลิสมระดับเหนือพันธุกรรมเพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ในปัจจุบันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นภาวะที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 340 ล้านคน  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้โรคเบาหวานเป็นหนึ่งใน 5 โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ซึ่งมีประชากรไทยถึง 9.6% ที่ป่วยจากภาวะนี้และ เป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ ของประชากรไทย โดยโรคเบาหวานสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น ทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ทำให้สูญเสียการมองเห็น โรคไตจากเบาหวาน ทำให้ไตวาย เส้นประสาทถูกทำลายจากเบาหวาน และ เท้าเบาหวาน ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่เลวลงเป็นอย่างมาก  โดยการรักษาภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ยังไม่ได้ผลดีนัก ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ว่าเกิดจากกลไกความจำของเมตะบอลิสม  ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของรหัสพันธุกรรมหลังจากที่เซลล์หลอดเลือดพบกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  แล้วกระตุ้นให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระอย่างไม่เหมาะสมนำไปสู่การอักเสบของหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคตามมา  โดยนิสิตแพทย์สรวิศ มีความสนใจจะทำการศึกษาวิจัยในกลไกนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหวังว่าจะนำไปสู่การรักษาใหม่ๆ ในอนาคต อันจะนำไปสู่การช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานต่อไป

โดยนายสรวิศ โอสถาพันธุ์ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

 • ปีการศึกษา 2557 – ทำการวิจัยเรื่อง “Clinical Inertia in The Management of Type 2 Diabetes Mellitus”ร่วมกับ อ.พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขัน International Medical Challenge 2014 (CMU–IMC 2014) หัวข้อ “Pathophysiology and Pharmacology” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุปนายกฝ่ายวิชาการสโมสรนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เลขานุการ เหรัญญิก และพิธีกรในงานกีฬา 5 หมอสัมพันธ์, ผู้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ให้กับนิสิตแพทย์ มศว, วิทยากรในฐาน “จริยธรรมทางการแพทย์” ในงานค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มศว
 • ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการผู้จัดการแสดงละครเวทีของคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ม่านขวัญ, วิทยากรแนะนำผู้สมัครเข้าเรียนใน โครงการร่วม  ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร, จัดกิจกรรมและเป็น วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำคัญ 5 โรค ที่ หมู่บ้านโคกนนทรี ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, คณะกรรมการปรับปรุง Pocket Book for Clinical Science by Medical Student ของ คณะแพทยศาสตร์ มศว
 • ปีการศึกษา 2555 – จบการศึกษา Bachelor of Medical Sciences (First-Class Honours) จาก School of Medicine and Health Science, University of Nottingham, ทำการวิจัยเรื่อง “The Role of Phosphoglycerate Kinase and Glyceraldehyde 3-phosphate Dehydrogenase in Meningococcal Pathogenesis” ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ First-Class Honours เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” รุ่นที่ 58 ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน), เป็นตัวแทนนิสิตโครงการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีกับ Academic Committee, School of Medicine,  University of Nottingham
 • ปีการศึกษา 2554 – ได้คะแนนรวมในการสอบประจำชั้นปีที่ 2 สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ใน Faculty of Medicine, University of Nottingham และทำคะแนนสูงสุดในรายวิชา Clinical Laboratory Science II (A12 CLS) และรายวิชา Medical Microbiology (A13 MMB)
 • ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัล Outstanding Cambridge Learner Awards จากการทำคะแนนสูงสุดในการสอบวิชา Physics, Cambridge A-Level Examinations
 • ปีการศึกษา 2552 ได้รับ Headmaster’s Scholarship สาขา Academic Excellence จาก Harrow International School Bangkok และเรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00  ปฏิบัติหน้าที่เป็น Chairperson ของ Human Rights Committee ในงาน Model United Nation ที่ Shrewberry International School