พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๗

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์   ณ   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. อากิระ เอ็นโด (Professor Akira Endo) จากประเทศญี่ปุ่น  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2557 และ ศาสตราจารย์นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน (Professor Donald A. Henderson) จากสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2557 เฝ้าทูลละอองพระบาท

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557  สาขาการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อากิระ เอ็นโด (Professor Akira Endo) จากประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

 

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557 สาขาสาธารณสุข แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน (Professor Donald A. Henderson) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

 

 

 

 

เวลา ๒๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๗