การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และรัฐบาลไทย ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลก จัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 28 -30 มกราคม 2552  ภายใต้หัวข้อหลัก  “การขับเคลื่อนมิติสุขภาพสู่นโยบายสาธารณะ”

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล