พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๖

 
 
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์   ณ   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด ดี. โฮ  (Professor Dr. David D. Ho) และนายแพทย์ แอนโทนี ฟอซี  (Dr. Anthony Fauci) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์  ประจำปี 2556   และ บารอนปีเตอร์  ปิอ็อต (Baron Peter Piot) และนายแพทย์จิม ยอง คิม  (Dr. Jim Yong Kim)    ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2556 เฝ้าทูลละอองพระบาท
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556  สาขาการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด ดี. โฮ  (Professor Dr. David D. Ho) จาก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556  สาขาการแพทย์ แก่ นายแพทย์ แอนโทนี ฟอซี  (Dr. Anthony Fauci) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556  สาขาการสาธารณสุข แก่ บารอนปีเตอร์  ปิอ็อต (Baron Peter Piot) จากราชอาณาจักร  เบลเยี่ยม เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556  สาขาการสาธารณสุข แก่ นายแพทย์จิม ยอง คิม  (Dr. Jim Yong Kim) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557