พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ สาขาการแพทย์ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ (Sir Gregory Paul Winter) สหราชอาณาจักร ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 สาขาการสาธารณสุข แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี (Professor Vladimir Hachinski) จากประเทศแคนาดา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

เวลา ๒๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙