ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557

วันนี้ (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอานวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดาเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557 ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจาปี 2557 ได้แก่

1. นายโฆษิต วรธีระ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวชนัสนันท์ ณรงค์ชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายวีระวิชย์ วาทีทิพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายสิชน ลือฤทธิพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557 ทั้งสิ้น 12 ราย จาก 7 สถาบัน โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและนาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ 2/ 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดาเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการดาเนินการ และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะนารายชื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทางานด้านการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557

นายโฆษิต วรธีระ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายโฆษิต วรธีระ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจในการทาโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพเซลล์ต้นกาเนิดหลอดเลือดเพื่อใช้ในการรักษาแผล โดยเฉพาะแผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการตัดอวัยวะส่วนปลาย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน โดยความสนใจนี้เกิดเนื่องมาจาก ปัจจุบัน เบาหวาน ถือเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสาคัญระดับโลก มีประชากรจานวนมากที่มีภาวะแทรกซ้อนด้วยแผลเรื้อรังที่เท้า มีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน การรักษาในปัจจุบันคือรักษาโดยการผ่าตัด แต่มีจานวนไม่น้อยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ลงท้ายด้วยการตัดอวัยวะ นอกจากค่าใช้จ่ายสูงจากการรักษาในระยะยาว ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ลดลง การใช้เซลล์ต้นกาเนิดหลอดเลือดจึงเป็นแนวทางใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นทางเลือกในการรักษาแผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

โดย นายโฆษิต วรธีระ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปีการศึกษา 2556 – อุปนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ฝ่ายนอก
– ประธานกลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “มหิดลร่วมใจ สานสายใย นาน้าใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ ชุมชนวัดละมุด จ.นครปฐม
– ประธานฝ่ายงานพยาบาล งานมหิดลวิชาการ 2556

ปีการศึกษา 2555 –
แกนนานักศึกษาแพทย์ จัดโครงการ “เรื่องขลุกขลิกในวัยรุ่น” รณรงค์การดูแลสุขภาพและอนามัยทางเพศศึกษาให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี ในแผนก Plastic Surgery, Kyungpook National University Hospital, Deagu, South Korea
– ผู้ช่วยอุปนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ฝ่ายนอก

ปีการศึกษา 2554 – จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริม และป้องกันโรคที่ตามมาหลังน้าท่วม ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม ชุมชนรอบบางกอกน้อย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และงานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility or  CSR) ของโรงพยาบาลศิริราช
– พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (Siriraj International Medical Microbiology and Immunology Competition: SIMIC)
– รองประธานชมรมพุทธธรรมศิริราช

ปีการศึกษา 2551 – นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ Washington — คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฝ่ายติดต่อประสานงานองค์กรภายนอก

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557

นางสาว ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรอง การดูแลรักษาและป้องกันภาวะพิการทางสายตาในเด็ก Retinopathy of Prematurity (ROP) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหา ROP ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้ เริ่มด้วยการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงและให้การวินิจฉัยโรคในระยะแรก นาไปสู่การตรวจเพิ่มเติมและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเกิดตาบอดในเด็ก แต่ปัจจุบันระบบการตรวจคัดกรองของไทยไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ทาให้ภาวะตาบอดของเด็กไทยสูงกว่ามาตรฐานที่ WHO กาหนด ดังนั้น การศึกษาวิชาการและฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศ พร้อมนากลับมาประยุกต์ใช้ จึงเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงในสถานพยาบาลทุกศักยภาพของประเทศไทย ถ้ามีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสาหรับประชากรไทย โครงการนี้จะเป็นคาตอบของเด็กไทยทั่วประเทศในอนาคต ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตดี ด้วยเหตุที่เด็กเป็นอนาคตสาคัญของชาติ ความสาเร็จของโครงการนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับคนไทยทั้งประเทศและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป โดยนางสาวชนัสนันท์ ณรงค์ชัย มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปีการศึกษา 2557 -ประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาระหว่างประเทศ Chiang Mai University International Medical Challenge 2014
-ประธานฝ่ายวิชาการชั้นปีที่ 6 ผู้ริเริ่มและที่ปรึกษาโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-คณะกรรมการโครงการบริการเพื่อพัฒนาสุขอนามัยแวดล้อม เรื่องการควบคุมประชากรสุนัข แมว และการป้องกันโรคสัตว์สู่คน

ปีการศึกษา 2556 -ประธานฝ่ายวิชาการคลินิก สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานวิชาการชั้นปีที่ 5 -ประธานฝ่ายวิชาการโครงงานมหิดล 6 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประธานฝ่ายวิชาการนิทรรศการโครงงานมหิดลสัญจร
-รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 4.00 ชั้นปีที่ 5 และรางวัลเรียนดี คะแนนสูงสุดรายวิชา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์
-รางวัลทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ศึกษาดูงาน ณ Cardiac Care Unit, Columbia University, New York, USA
-ตัวแทนนักศึกษาแพทย์เชียงใหม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2555 -โล่รางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ และรางวัลเรียนดี คะแนนสูงสุดวิชา ศัลยศาสตร์ และกุมารเวช ศาสตร์ชั้นปีที่4
-รองประธานฝ่ายวิชาการคลินิก สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานฝ่ายวิชาการชั้นปีที่ 4
-แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับนานาชาติ Siriraj International Microbiology and Immunology Competition

ปีการศึกษา 2554 -ประธานฝ่ายวิชาการปรีคลินิก สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานฝ่ายวิชาการชั้นปีที่ 3
-ประธานโครงการจัดกิจกรรมแนะแนวการเรียน เตรียมความพร้อมสอบแก่นักศึกษาแพทย์ และโครงการค่ายอยากเป็นหมอ
-รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 4.00 ชั้นปีที่ 3 และรางวัลเรียนดี คะแนนสูงสุดรายวิชาชีวเคมีคลินิก
-รองประธานฝ่ายวิชาการโครงงานมหิดล 6 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนิทรรศการโครงงานมหิดลสัญจร
-รองประธานชมรม International Medical Student Union และประธานฝ่ายจัดหารายได้ชมรมหมอน้อยเพื่อสังคม
-ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษาและดูงาน ณ University of Ryukyus, Okinawa, Japan

ปีการศึกษา 2553 -รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 4.00 ชั้นปีที่ 2 และประธานโครงการเตรียมความพร้อมสอบแก่นักศึกษาแพทย์
-รางวัลเรียนดี คะแนนสูงสุดรายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเคลื่อนไหว ระบบทางเดินอาหาร และวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน

ปีการศึกษา 2552 -รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 4.00 ชั้นปีที่ 1, รางวัลคะแนนสูงสุดกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
-ร่วมก่อตั้งวงดนตรี”Smiles” และแสดงงานสัปดาห์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานพืชสวนโลกและงานปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา 2551 -รางวัล “Outstanding Achievement in Academics” Findlay High School, OHIO, USA
-รางวัลเกียรตินิยมอันดับสูงสุด Solo Piano, Advanced Level (Grade 8), Trinity College of London

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี พ.ศ. 2557

นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์ ขณะนี้เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็งจัดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สาคัญทั่วโลกและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน หรือมีการกลับเป็นซ้าหลังรักษาแล้ว การรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาลายเซลล์มะเร็ง จึงเป็นแนวทางการรักษาที่มีความหวังว่าจะสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดโดยมีผลข้างเคียงน้อยมาก ในการศึกษาวิจัยนี้จะใช้โรคมะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นต้นแบบ มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย โรคมะเร็งชนิดนี้มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตน์บาร์ และเหมาะสมสาหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิธีรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกัน เทคโนโลยีที่จะศึกษาวิจัยนี้นอกจากจะประยุกต์ใช้สาหรับรักษาโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกแล้วยังสามารถนามาประยุกต์ต่อยอดรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นต่อไป โดยนางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ


ปีการศึกษา 2556
-เป็นอุปนายก สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ สอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 2/2556 ได้คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุก สถาบันที่ 99.11

ปีการศึกษา 2555 -ได้รับการคัดเลือกเป็นขวัญใจนิสิตประจาชั้นปีที่ ๔ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในรายวิชารังสีวิทยา

ปีการศึกษา 2554 -ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภททีมในการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติครั้งที่ 9 ณ ประเทศมาเลเซีย และ ได้คะแนนประเภทบุคคลเป็นลาดับที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2 ในการแข่งขัน Medical Poster Competition In the 24th East Asian Medical Students’ Conference Adolescent health “Embrace the future, better the world”, 2011 สอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1/2555 ได้คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทุกสถาบันที่ 99.82

ปีการศึกษา 2553 -ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในรายวิชาสรีรวิทยาและรายวิชากายวิภาคศาสตร์

ปีการศึกษา 2552 -ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ลาดับ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 20 ณ ประเทศญี่ปุ่น รางวัลสิปปนนท์ สาหรับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2552

ปีการศึกษา 2551 -ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557

นายวีระวิชย์ วาทีทิพย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวีระวิชย์ วาทีทิพย์ เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในเรื่องแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน professionalism ซึ่งในปัจจุบันนายวีระวิชย์ กาลังศึกษาและริเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ สาหรับวัดและประเมินผลด้าน professionalism สาหรับนักเรียนแพทย์ไทย เนื่องด้วยปัจจุบันระบบสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศกาลังประสบปัญหาในหลายด้านทั้งความไม่เสมอภาคและช่องว่างในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การศึกษาทางวิชาชีพแพทยศาสตร์ที่มีอยู่ถูกมองว่ายังไม่สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุขนี้ได้เท่าที่ควร   นอกจากนี้ตัวหลักสูตรยังมีความจาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของบุคลากรทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีส่วนทาให้เกิดปัญหาในระบบสาธารณสุขทั่วโลก การปลูกฝัง Professionalism ให้กับนักเรียนแพทย์ตั้งแต่ต้นจึงเป็นความหวังที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยที่ผ่านมามีความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในเรื่อง professionalism มาโดยตลอด แต่ยังไม่พบว่ามีเครื่องมือใดที่สามารถพิสูจน์ถึงผลสาเร็จของการวัดประเมินผลได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการทางานและศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินภาวะ professionalism ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกในสาขาดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาวงการแพทยศาสตรศึกษาและ นักเรียนแพทย์ไทยในยุคศตวรรษที่ 21 โดยนายวีระวิชย์ วาทีทิพย์ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปีการศึกษา 2557 -ผลงานการวิจัยหัวข้อเรื่อง “Extracurricular Activities and the Seven Learning outcomes” ในงาน AMEE 2014, Clinical observer สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, Northwestern Memorial Hospital, USA, นิสิตแลกเปลี่ยนสาขาตจวิทยา ณ Ludwig University, Germany, นักเรียนแลกเปลี่ยน IFMSA สาขาอายุรศาสตร์ ณ University of Melbourne, นักเรียนแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนในสาขาตจวิทยา ณ Central Clinical Hospital, University of Sydney, Australia

ปีการศึกษา 2556 -นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรรมการกลางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย, รองประธานและผู้ประสานงานกลางการจัดงานเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 26 (จุฬาฯ เจ้าภาพ)

ปีการศึกษา 2555 -นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2555, ประสานงานกลางคณะและผู้ดาเนินรายการเวทีกลางในงาน Medical carnival งานจุฬาฯ วิชาการ 55’, วิทยากรแนะแนวในกิจกรรม Dream to be งานจุฬาฯ วิชาการ 55’

ปีการศึกษา 2554 -รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น และ รางวัลนิสิตผู้มีจิตสาธารณะ และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม, รองประธาน แผนกนิสิตสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์, นิสิตแลกเปลี่ยน IFMSA สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ณ Hospital Clinic Universitario, Spain, ผู้ดาเนินรายการ งานรณรงค์การใช้ถุงยางอย่างถูกวิธี “Love @ first sight: To be brave two be saved” ณ ลาน Siam Discovery, วิทยากรในการให้คาแนะนาการใช้ยาปฏิชีวนะและตอบปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับบุคคลทั่วไป ในงาน “Antibiotics Smart Use ณ สยามสแควร์,

ปีการศึกษา 2553 –ประธานนิสิตชั้นปี 2, รางวัลนิสิตผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น และเสียสละเพื่อส่วนรวม กองทุน “ศิษย์บัณเย็น-บุญรักษ์”, รางวัลขวัญใจนิสิตชั้นปีที่ 2, รองประธานโครงงานเวชจริยศาสตร์รายวิชา Medical Ethics and laws

ปีการศึกษา 2551 -รางวัลนักเรียนที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นประจาปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี 2557

นายสิชน ลือฤทธิพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสิชน ลือฤทธิพงษ์ เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจด้านระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เนื่องจากภาวะประชากรสูงวัยกาลังเกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของโลก จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศไทย มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรผู้สูงอายุรวดเร็วกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจะมีระยะเวลาในการเตรียมรับสถานการณ์นี้น้อยกว่านั่นเอง โดยคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 30% หรือ มากกว่า 20 ล้านคน การที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจานวนมากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น ทาให้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม มีความจาเป็นและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
โดยนายสิชน ลือฤทธิพงษ์ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ
ปีการศึกษา 2557 – รางวัลนักศึกษาแพทย์ที่ทาคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปีการศึกษา 2556 – นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช, นายกองค์การนักศึกษาศิริราช
ปีการศึกษา 2555 – ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช, กรรมการร่างจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย,
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน งานออกรับบริจาคธงเนื่องในวันมหิดล, รองหัวหน้าชั้นปีที่ 4 ประจานักศึกษาแพทย์ศิริราชรุ่น 120 สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช, กรรมการกลาง งานประเพณีรับน้องข้ามฟาก
ปีการศึกษา 2554 – หัวหน้าสายออกรับบริจาคธงเนื่องในวันมหิดล เขตพญาไท, ผู้จัดการละครแฟมิลี่ คอนเสิร์ต, รองหัวหน้าชั้นปีที่ 3 ประจานักศึกษา
แพทย์ศิริราชรุ่น 120 สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช,
ปีการศึกษา 2553 – พิธีกรงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา 2552 – ประธานจัดงานกีฬา 2 เข็ม ฝ่ายมหิดล, ประธานฝ่ายกีฬา งานกีฬาเฟรชชี่
ปีการศึกษา 2551 – ประธานคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธง, พิธีกรงานประจาปีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ประธานค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ AFS