รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ชื่อตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่ประสานงาน  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   

ปฏิบัติงานที่     มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน   1   อัตรา  

อัตราเงินเดือน      19,000  บาท

(อ้างอิงอัตราเงินเดือนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์)  

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่      วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธีการรับสมัคร        

ขอรับและยื่นใบสมัคร  หรือ  ส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ห้อง 520  ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 5 (โรงพยาบาลศิริราช)

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กทม. 10700   ภายในกำหนดวันรับสมัคร

ลักษณะของตำแหน่งงาน

 1. ประสานงาน และจัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการฯ  คณะกรรมการดำเนินการฯ และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ       
 2. ร่างหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการเยาวชนฯ ทั้ง 3 ชุด (หากหมดวาระ)
 3. ประสานงานการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนฯ และร่วมเดินทางไปสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก พร้อมประสานงานกับสถาบันในการส่งข้อมูล
 4. ประสานงานในกระบวนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
 • รวบรวมใบสมัคร
 • รวบรวมผลคะแนน
 • ประสานงาน และจัดเตรียมการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
 • ประสานงาน พร้อมอำนวยความสะดวกต่อผู้สัมภาษณ์ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (360 องศา)
 • เตรียมข้อมูล  มติการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ  ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการฯ คณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนฯ และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล           ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1. ร่าง–ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ  และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ
 2. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ
 3. ประสานกับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ทาง E-mail ทุกเดือน  เพื่อสอบถามความเป็นอยู่  ปัญหา อุปสรรค ที่ผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ต้องการให้ช่วยเหลือ
 4. ประสานงาน ทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ทุกคน
 5. ติดตามประเมินผล เก็บข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ทุก 6 เดือน และภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยและทำงานที่ต้นสังกัด ทุกปี
 6. ช่วยประสานเตรียมการจัดประชุม PMA Youth Program Conference ในโอกาสต่อไป
 7. ร่างจดหมาย/หนังสือเพื่อติดต่อกับอาจารย์และหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศตามโอกาส

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. วุฒิปริญญาโท  ทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเป็นอย่างดี
 4. มีความชำนาญในการเตรียมการประชุม การทำรายงานการประชุม และการประสานติดต่อ
 5. หากมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. สอบคอมพิวเตอร์
 2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

วิธีการคัดเลือก วัน  เวลาสอบ สถานที่สอบ
สอบข้อเขียนและสอบคอมพิวเตอร์   วันที่ 5 สิงหาคมพ.ศ. 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ (624) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบสัมภาษณ์ แจ้งภายหลัง แจ้งภายหลัง

 

 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 

                                                      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล)

    ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล