พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ในปีพุทธศักราช 2565 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น 88 ราย จาก 34 ประเทศ ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปีพุทธศักราช 2565 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ราล์ฟ เอ. ดีฟรอนโซ (Ralph A. DeFronzo, M.D.) จาก สหรัฐอเมริกา และสาขาการสาธารณสุขได้แก่ นายแพทย์ดักลาส อาร์. โลวี (Douglas R. Lowy, M.D.) จาก สหรัฐอเมริกา ดร.จอห์น ที. ชิลเลอร์ (John T. Schiller, Ph.D.) จากสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน เอช. เฟรเซอร์ (Ian H. Frazer, MB.ChB, M.D.) จาก สหราชอาณาจักร/ออสเตรเลีย

******

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ราล์ฟ เอ. ดีฟรอนโซ จากสหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาการสาธารณสุข แก่ นายแพทย์ดักลาส อาร์. โลวี จากสหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาการสาธารณสุข แก่ ดร.จอห์น ที. ชีลเลอร์ จากสหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาการสาธารณสุข แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน เอช.เฟรเซอร์ จากสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับพระราชทานรางวัล) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566