ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนฯ ประจำปี 2563

วันนี้ (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี  2563 ได้แก่

  1. นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. นายพีรดนย์ วงษ์เสรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. นายเมธาสิต ใจสอาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 20 คน จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ 9 แห่ง โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

          โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะนำรายชื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสิน  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

 

 **********

นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร

นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีความสนใจในเรื่อง ความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดินอาหารกับโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปี 2563  เป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเรื่อง Medical students in low-and middle-income countries and COVID-19 pandemic” ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Medical Students,  ได้นำเสนอผลงาน Poster presentation ในรูปแบบ E-poster เรื่อง Stroke risk factors, subtypes and outcome in elderly Thai patients” ในงาน MDCU Congress 2020  และได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงาน Poster presentation ในรูปแบบ E-poster เรื่อง Dysbiosis of gut microbiota in patients with large-artery atherosclerotic stroke in King Chulalongkorn Memorial Hospital” ในงาน APSC 2020 ประเทศเกาหลีใต้

ปี 2562  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน “ทูตน้ำใจ” ในการประชาสัมพันธ์โครงการเข็มวัน อานันทมหิดล, เป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้กับนิสิตแพทย์รุ่นน้อง ณ ค่ายต้นกล้า, ได้รับเชิญเป็นนิสิตสอนเสริมความรู้และเฉลยข้อสอบเก่าเพื่อเตรียมสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และได้รับเกียรติบัตรนิสิตแพทย์ขวัญใจยูนิตสามารถปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานได้ทุกระดับภาควิชาอายุรศาสตร์

ปี 2561  ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้องค์กร IFMSA เป็นเวลา 1 เดือน ในหอผู้ป่วย Plastic surgery ประเทศสาธารณรัฐเช็ก และเป็น Staff และอาสาสมัครออกชุมชนในค่ายอนามัยชุมชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ปี (พ.ศ. 2560, 2561 และ 2563)

ปี 2560  ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตแพทย์ในโครงการเพชรชมพู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นรองประธานงาน AMSci งานตอบปัญหาวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในวันอานันทมหิดล และเป็น Moderator โครงการประชุมแพทย์นานาชาติ The first ASEAN Medical Education Conference (AMEC)

ปี 2559  ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเพื่อไปศึกษาดูงาน ในการประชุม EAMSC ที่ประเทศไต้หวัน

ปี 2558  ประธานฝ่ายวิชาการประจำชั้นปีที่ 1, ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดดาว-เดือนเข็มสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเพื่อไปศึกษาดูงานในการประชุม AMSC ที่ประเทศสิงคโปร์

ปี 2557  เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดจากการสอบวิชาฟิสิกส์ 7 วิชาสามัญ และวิชาคณิตศาสตร์ของการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

**********

นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ

นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความสนใจในเรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตันด้วยการลากลิ่มเลือด

 

โดย นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปี 2563  ได้รับการรับคัดเลือกให้นำเสนอ E-Poster ในงานประชุม European Stroke Organization and World Stroke Organization Conference 2020

ปี 2562  ได้รับรางวัล Dean’s Talent Award คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และตีพิมพ์งานวิจัย Jaroenngarmsamer T, et al.Procedural success with radial access for carotid artery stenting: Systematic review and meta-analysis. J Neurointerv Surg 2020 Jan; 12(1): 87-93 [Epub 2019 June 14], เป็นกัปตันทีมบาสเก็ตบอลหญิงรามาธิบดี โดยเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31, และเป็นประธานชมรม Ramathibodi International Club และเป็นอาสาสมัครและทีมออกตรวจ ค่ายอาสารามาฯ ร่วมใจ ณ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ปี 2561  ได้รับรางวัล Dean’s Research Award คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ได้รับการรับคัดเลือกให้ไปนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยในงานประชุม XXI Symposium Neuroradiologicum ณ ประเทศไต้หวัน, เป็นประธานชมรมหลังกล้องรามาธิบดี และเป็นอาสาสมัคร ค่ายอาสาตะวันยิ้ม โดยสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปี 2560  ได้รับรางวัล Dean’s Research Novice Award จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, เป็นประธานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และเป็นอาสาสมัคร ค่ายออกตรวจ ณ โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุรี

ปี 2559  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิจัย โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ และเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล โดยชนะเลิศเหรียญทอง งาน Kaunas Cantat Choir Competition 2016 ณ ประเทศลิทัวเนีย และเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย  การแข่งขันกรังปรีซ์ งาน International Choir Festival Mundus Cantat  ณ ประเทศโปแลนด์

 

**********

นายพีรดนย์ วงษ์เสรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความสนใจในเรื่อง การพัฒนานโยบายการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแบบจำลองระบบเชิงพลวัตที่สร้างโดยใช้คณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

โดย นายพีรดนย์ วงษ์เสรี มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปี 2562 เป็นอุปนายกฝ่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานวิชาการ คุณภาพชีวิต และกิจกรรมนอกหลักสูตรภายในคณะ และหัวหน้านักศึกษาประสานงานกิจกรรมอาสาภายในคณะ เช่น งานทำบุญตามวันสำคัญ งานบริจาคธงเนื่องในวันมหิดล

ปี 2561 รองอุปนายกฝ่ายกิจกรรมชมรม สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช, หัวหน้าฝ่าย simulation ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช และประธานโครงการเวชศาสตร์ชุมชน “การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันสูงในตำบลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี”

ปี 2560 รองประธานโครงการ และหัวหน้าผู้กำกับนักดนตรี โครงการ family concert การแสดงละครเวทีแบบละครร้องของนักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่าศิริราช

ปี 2559 รองหัวหน้านักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 2, หัวหน้าพิธีกร การแข่งขัน Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition 2017, หัวหน้าฝ่ายธุรการงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ เพื่อการศึกษากายวิภาคศาสตร์, ตัวแทนนักศึกษาแสดงดนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นหนึ่งในหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

ปี 2558 ประธานโครงการ SIPIstar under the moonlight music award งานประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2557 นักเรียนดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ประธานค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “สานฝัน…หมู่บ้านเด็กสานรัก” จังหวัดนครปฐม และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific  athematics Olympiad 2015 โดยได้รับรางวัล bronze medal

**********

นายเมธาสิต ใจสอาด

นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความสนใจในเรื่อง การศึกษาเชิงหน้าที่และการแสดงออกของเซลล์ค้ำจุนเซลล์ประสาทต่อพยาธิกำเนิด และการดำเนินของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

โดย นายเมธาสิต ใจสอาด มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปี 2563 รางวัลนิสิตผู้มีความประพฤติดีเด่น เนื่องในวาระดิถีวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2562 ได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรวมทุกรายวิชาประจำชั้นปีที่ 5, รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2, ประธานฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม และศักยภาพนิสิต สโมสรนิสิตฯ, รองประธานฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และพัฒนาหลักสูตร สโมสรนิสิตฯ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย The antihelmintic effects of medicinal plant extracts against paramphistome parasites, Carmyerius spatiosus. Acta Parasitologica. 2019; 64(3): 566-74

ปี 2561 รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 3 และรังสีวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก, ประธานคณะผู้จัดงานพิธีไหว้ครู และผู้แทนนิสิตอ่านบทสวดสรภัญญะไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์, รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งคำประพันธ์เนื่องในพิธีไหว้ครู, บรรณาธิการหนังสือสรุป อายุรศาสตร์ (Pocket Medicine), ประธานชุมนุมพุทธธรรม (2 วาระ) และรองประธานชุมนุมเปตอง (2 วาระ)

ปี 2560 รองประธานฝ่ายจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์, รองประธานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูด รุ่นที่ 2, ประธานฝ่ายอำนวยการฝ่ายสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์, ปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “Antihelmintic activity of aqueous plant extracts from Malachra capitata in ultrastructural changes of rumen flukes tegument”

ปี 2559 ได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรวมทุกรายวิชาประจำชั้นปีที่ 2, กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล, ปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “The role of trehalose-6-phosphate in metabolism and virulence of Talaromyces marneffei

ปี 2558 กรรมการชุมนุมพุทธศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์), กรรมการฝ่ายวิชาการนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1, นักกีฬาเปตอง รางวัลอันดับที่ 4 กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 28

ปี 2557 เหรียญทอง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาบูรพา,  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปี 2556 เหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

**********

 

 

นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความสนใจในเรื่อง การศึกษาการยับยั้งการตายระดับเซลล์และการเสื่อมระดับเซลล์ (Inhibition of cell death and cell degeneration) ต่อการปรับเปลี่ยนขั้วของไมโครเกลีย (Microglia polarization) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และความก้าวหน้าในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงโรคและความเจ็บป่วยอื่นๆ

โดย นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ

ปี 2562 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช และเป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำเสนองานวิจัย The study of experience and competencies gained from joining health care volunteer camp in community among medical students and staff of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University  ในการแข่งขันงานวิจัย 4th ASEAN students’ collaborative projects 2019 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ปี 2561  รองอุปนายกฝ่ายนอก สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช, ประธานค่ายอาสามหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 และประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ครั้งที่ 1

ปี 2560  รองอุปนายกฝ่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช และร่วมเป็นคณะผู้จัดงานนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ในงานวิ่ง Medrathon: Run away depression

ปี 2558  หัวหน้านักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

**********

>> Press release in PDF <<