เซอร์ วิลเลียม ริชาร์ด  ดอล

เซอร์ วิลเลียม ริชาร์ด Doll M.D.,F.R.C.P.,F.R.S.

สหราชอาณาจักร
2535 in Medicine


Sir William Richard Shaboe Doll เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทางอายุรศาสตร์โรคทรวงอก เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วิชาอายุรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และแพทย์ที่ปรึกษาของ Radcliffe Infirmary ของประเทศอังกฤษ
ผลงานวิชาการที่สำคัญของ Sir Richard Doll คือการวิจัยที่แสดงว่า การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากผู้ป่วยและได้รายงานครั้งแรกเมื่อ 40 ปีมาแล้ว และหลังจากนั้น Sir Richard Doll ก็ได้ทำการศึกษารายละเอียดต่อไปจนสามารถแสดงได้ว่า ผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายโรค เช่น โรคหัวใจและโรคปอด ทั้งจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง และในช่วงอายุน้อยกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งการศึกษาวิจัยของ Sir Richard Doll นี้ นอกจากจะมีผลการวิจัยเรื่องผลของการสูบบุหรี่ ยังทำให้เห็นชัดว่า วิชาระบาดวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข ทัดเทียมกับศาสตร์พื้นฐานอื่นๆ อีกด้วย