ดร. อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก

ดร. อูเช เวโรนิกา Amazigo Ph.D.

ไนจีเรีย
2555 in Public Health


ดร. อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก (Dr.Uche Veronica Amazigo )

อดีตผู้อำนวยการโครงการควบคุมโรคตาบอดจากพยาธิในทวีปอัฟริกา
(African Programme for Onchocerciasis Control หรือ APOC)
องค์การอนามัยโลก

ประเทศไนจีเรีย

ดร. อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก เป็นบุคคลสำคัญที่ได้พัฒนาชุมชนกว่า 500,000 ชุมชนใน 19 ประเทศ ของทวีปอัฟริกา ให้มีส่วนร่วมในการให้บริการทางการสาธารณสุข โดยระหว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการควบคุมโรคตาบอดจากพยาธิในทวีปอัฟริกา ระหว่างปี พ.ศ.2548-2554 ได้พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่สามารถกำหนดการรักษา (communiy-directed treatment) โดยการกระจายยารักษาโรคตาบอดจากพยาธิแก่คนในชุมชน โดยอาสาสมัครในชุมชน ในเวลาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลสำเร็จในการควบคุมโรคอย่างชัดเจน และมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพในชุมชน ส่งผลให้อุบัติการณ์ของโรคลดลงอย่างมาก ประมาณการว่าภายในปี พ.ศ.2558 ประชากรกว่า 90 ล้านคนต่อปี จะได้รับยารักษาโรคตาบอดจากพยาธิอย่างสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันโรคตาบอดจากพยาธิได้ปีละกว่า 40,000 ราย ความสำเร็จเหล่านี้ เกิดจากการเชื่อมโยงงานวิจัยและระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ “ชุมชนผู้กำหนด” ยังมีผลต่อระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นและการควบคุมโรคอื่นๆ ด้วย โดยมีการประเมินว่าแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชากรกว่า 11 ล้านคนในอัฟริกา ได้รับประโยชน์จากการควบคุมมาลาเรีย และประชากรกว่า 37 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ การบริการสาธารณสุขด้านอื่นๆ อีกด้วย
ดร. อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านโรคเขตร้อน จากสถาบันBernhard-Nocht Institute of Tropical Medicine สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา