เซอร์ เดวิด จอห์น เวเธอร์รอล

เซอร์ เดวิด จอห์น Weatherall

สหราชอาณาจักร
2544 in Medicine


เซอร์ เดวิด เวเธอร์รอล (Sir David Weatherall) เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร และเป็นบุคคลแรกที่ทำการศึกษาวิจัย จนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กลไกการเกิดโรคธาลัสซีเมีย ในระดับโมเลกุล ทั้งทางด้านพันธุศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา และทางด้านคลีนิก เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ธาลัสเซียเมีย ซึ่งมีจำนวนนับล้านคนทั่วโลก อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรค โดยการวินิจฉัยทารกก่อนคลอดด้วย