เปิดรับสมัครและดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

 
1. ความเป็นมาโครงการ
    โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

 


2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก
    2.2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน   มุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ
    2.3 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักวิจัย/นักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ ที่มีโลกทัศน์และมีทักษะในการทำงานระดับสากล
    2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ในประเทศ กับสถาบันในต่างประเทศ 
    2.5 เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบโลกาภิวัตน์ของแพทยศาสตร์ศึกษาในประเทศ 
 


แนวทางการเขียนใบสมัครขอรับพระราชทานทุน  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

  1. พิมพ์ลงในกระดาษ A4
  2. จัดเอกสารเป็น 3 ชุด (แยกระหว่างประวัติ  และโครงการ) ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วมาในเอกสารประวัติทั้ง 3 ชุด
  3. บันทึกข้อมูลประวัติ และโครงการเป็น Word (.doc) และ Acrobat (.pdf)
  4. บันทึกรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงเป็น (.jpg)

(ข้อ 3 และ 4 ให้บันทึกลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น)

ควรเขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมและประณีตที่สุด เพื่อแสดงถึงความเข้าใจ และความตั้งใจจริงที่จะสมัครขอรับพระราชทานทุนฯ

 


การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่  หน่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์ของแต่ละสถาบันกำหนด  โดยใบสมัครสามารถ download ได้จาก www.princemahidolaward.org  หรือขอรับได้จากหน่วยงานที่คณะฯ กำหนด  หรือ  “สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  ชั้น 9 ห้อง 903-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท์ 02-4192833 โทรสาร 02-4112678

 


แต่ละคณะฯ สามารถกำหนดการสิ้นสุดของการยื่นใบสมัครได้เอง  แต่จะต้องส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของคณะฯ และผลการประเมินจากกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง คณะฯ ละไม่เกิน 3 คน ให้กับทีมเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

 


 

ดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ประจำปี 2560