คำกล่าว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในงานแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ 2559

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

Prince Mahidol Award Youth Program

 

          โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติโดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย (Research)  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Clinical practice) และการพัฒนาชุมชน (Community development) เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ สร้างนักวิจัย/นักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย ที่มีโลกทัศน์และมีทักษะในการทำงานระดับนานาชาติ  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย กับสถาบันในต่างประเทศ และขับเคลื่อนระบบโลกาภิวัตน์ของการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตของประเทศไทย

 

          โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Youth Program) ได้แนวคิดมาจาก Professor Dr. Nevin S. Scrimshaw (Former President International Nutrition Foundation, Senior Advisor, United Nations University, International Nutrition Foundation Office, USA)   อดีตกรรมการรางวัลนานาชาติซึ่งท่านได้แนวคิดมาจาก Youth Program ของ World Food Prize

          องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระดำริว่าเยาวชนของประเทศไทยก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยประเทศชาติในอนาคตได้เช่นเดียวกันกับเยาวชนของ World Food Prize จึงมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการเยาวชนฯ ขึ้น ซึ่งโครงการเยาวชนฯ มีคณะกรรมการดูแล 3 ชุด ดังนี้

 


1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

หน้าที่: กำหนดนโยบายโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ กำหนด  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ อยู่ในวาระเทอมละ 3 ปี


2. คณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

หน้าที่: วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตามนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการฯติดต่อประสานสถาบันใน และต่างประเทศเพื่อส่งนักศึกษาไทยไปปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการทั้งเรื่องงบประมาณ และเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการเตรียมการประชุม PMA Youth Program Conference และนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อยู่ในวาระเทอมละ 3 ปี


3. คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

หน้าที่: พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนฯ โดยดูจากประวัติ, โครงการ, การสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อยู่ในวาระเทอมละ 3 ปี


 

 

โครงการเยาวชนฯ เป็นโครงการของประเทศ ของทุกสถาบันร่วมกัน ขณะนี้มีผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ แล้วจำนวน38 คน จาก 7 คณะแพทยศาสตร์ (รวมผู้ที่จะประกาศผลในวันนี้) ที่มีความสนใจในสาขาต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางการแพทย์การสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การวิจัยพื้นฐานด้านมะเร็งและด้าน stem cells งานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจรในอนาคต การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

เป้าหมายหลักของโครงการเยาวชนฯ คือสร้างหรือกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เยาวชนของเราสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและผู้สนใจในแนวเดียวกัน หรือสัมพันธ์กัน  ช่วยกันทำงาน ศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติหรือภูมิภาค หรือของโลก  ตลอดชีวิต เพื่อสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ  ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกองค์พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบันของไทยสืบไป