การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และรัฐบาลไทย ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลก จัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2551 ภายใต้หัวข้อหลัก Three Decades of Primary Health Care: Reviewing the Past and Defining the Future

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

พิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เชิญชมเทปบันทึกภาพ ทีนี่

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมประกอบด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ องค์การอนามัยโลก และรัฐบาลไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.pmaconference.org 

มูลนิธิฯ รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2550 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ได้ ที่นี่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และการประชุมวิชาการฯ 2550

การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 และ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550 ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2550

วันพุธที่ 31 มกราคม 2550
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

วันพฤหัสบดีที่ 1-วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550

ศ. เกียรติคุณ น.พ. ซัวร์ เฮาเซ่น เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ ถวายพระสูติบัตร รัชกาลที่ 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ. เกียรติคุณ น.พ. ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2548 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย สำเนาพระสูติบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ณ วังสระปทุม

การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2549 และการประชุมวิชาการฯ 2550

วันพุธที่ 24 มกราคม 2550
14.00 น. การแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549
14.15 น. การแถลงข่าวการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2550
ณ ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุณาจอดรถที่โรงพยาบาลสงฆ์

ประกาศผลตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ได้แก่
สาขาการแพทย์: ศาสตราจารย์นายแพทย์ แสตนลีย์ จี ชูลท์ซ สหรัฐอเมริกา
สาขาการสาธารณสุข: นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน สหรัฐอเมริกา นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช สหรัฐอเมริกา และ นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส ประเทศอินเดีย

1 4 5 6 7