ศาสตราจารย์ ยูยีน  โกลวาสเซ่อร์

ศาสตราจารย์ ยูยีน Goldwasser Ph.D.

สหรัฐอเมริกา
2548 in Medicine


ศาสตราจารย์ยูยีน โกลวาสเซ่อร์ (Professor Eugene Goldwasser, Ph.D.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาเคมี และอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ยูยีน โกลวาสเซ่อร์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับฮอร์โมน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยเชื่อว่ามีสารดังกล่าวอยู่ในกระแสเลือด และพิสูจน์ได้ว่าไตเป็นอวัยวะที่ทำการสร้าง แต่ยังแยกบริสุทธิ์สารดังกล่าวไม่ได้ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2514 ศาสตราจารย์ ยูยีน โกลวาสเซ่อร์ จึงสามารถแยกบริสุทธิ์ และศึกษาโครงสร้างของฮอร์โมนดังกล่าว เรียกว่า อีริโธรปัวอีติน (erythropoietin) ได้จากเลือดของแกะที่โลหิตจาง และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ก็แยกบริสุทธิ์และจำแนกโครงสร้างทางเคมีของฮอร์โมนอีริโธรปัวอีตินในคนได้ จากปัสสาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากไขกระดูกเสื่อม เป็นรากฐานนำไปสู่การโคลนนิ่งยีน และด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้สามารถผลิตฮอร์โมนดังกล่าวในระดับอุตสาหกรรมออกเป็นยารักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมากมาย แพร่หลายทั่วโลก ช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนนับล้านคนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วโลก