แพทย์หญิง สุจิตรา  นิมมานนิตย์

แพทย์หญิง สุจิตรา Nimmannitya M.D.,M.P.H.

ไทย
2539 in Medicine


แพทย์หญิงสุจิตรา ได้วางหลักในการจำแนกความรุนแรงของโรค ค้นคว้าหาวิธีตรวจวินิจฉัยความรุนแรงของโรค ด้วยวิธีการที่ปฏิบัติได้ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และเป็นผู้เผยแพร่วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาต่อวงการแพทย์นานาชาติ ทั้งในทวีปเอเซียและอเมริกาใต้ ผลงานของกุมารแพทย์ทั้งสองทำให้ อัตราการตายจากโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยลดลงเหลือเพียง 0.5% ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเมื่อ 25 ปีก่อน และประมาณ 2-3 % ในประเทศใกล้เคียง