เซอร์ เอียน  ชาล์มเมอร์

เซอร์ เอียน Chalmers

สหราชอาณาจักร
2543 in Public Health


เซอร์เอียน ชาล์มเมอร์ เป็นชาวอังกฤษ สำเร็จวิชาแพทย์ศาสตร์ ในปี พ.ศ.2509 หลังจากนั้น ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ ในสหราขอาณาจักร และฉนวนกาซ่า เป็นเวลา 7 ปี ก่อนที่จะเป็นนักวิจัย ระบบงานสาธารณสุข โดยทำการศึกษาวิจัย การรักษาทางสูติกรรม ในระยะแรก ต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการหน่วยระบาดวิทยา สูติกรรมแห่งชาติ ทำการวิจัย จนเป็นที่เชื่อถือ และแพร่หลายทั่วโลก

เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันวิจัย และพัฒนาระบบสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น นายแพทย์เอียน ชาล์มเมอร์ จึงได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก ทำการวิจัยระบบสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเป็นประธานการประชุม และร่วมจัดตั้ง Cochrane Collaboration ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2536 ด้วย

Cochrane Collaboration เป็นองค์การระหว่างประเทศ มีสมาชิกอยู่ 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทำการศึกษาและทบทวน ระบบการสาธารณสุข ที่ผู้อื่นทำไว้แล้วทั่วโลก สรุปเป็นมาตรฐานการวินิจฉัย และการรักษาโรค รวบรวมตีพิมพ์ไว้ในห้องสมุดคอดเครน ซึ่งเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียว ที่ยอมรับกันทั่วโลก ว่ามีหลักฐานทางการแพทย์ (Evidence-based Medicine) มากที่สุด อันก่อประโยชน์ ต่อระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ

ปัจจุบัน เซอร์เอียน ชาล์มเมอร์ เป็นบรรณาธิการใหญ่ ห้องสมุด เจมส์ ลินด์ (James Lind Library) จัดตั้งขึ้นเพื่ออุทิศให้การสร้างดัชนีชี้วัดระดับมาตรฐานของผลงานวิจัยทางการสาธารณสุข (fair tests) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่มีผลมากจากการทำวิจัย