ศาสตราจารย์นายแพทย์ โรเบิร์ท อี แบล็ค

ศาสตราจารย์นายแพทย์ โรเบิร์ท อี Black M.D.

สหรัฐอเมริกา
2553 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์โรเบิร์ท อี. แบล็ค เป็นผู้บุกเบิกการเสริมธาตุสังกะสีในโภชนาการเพื่อลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของเด็ก โดยศึกษาผลกระทบระยะยาวในเด็กที่เป็นโรคอุจจาระร่วงในประเทศบังคลาเทศ พบว่าเด็กเหล่านี้หากไม่ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดวงจรอุบาท diarrhea-nutrition cycle กล่าวคือเมื่อมีโรคอุจจาระ ร่วง จะมีการดูดซึมสารอาหารลดลง ทำให้ขาดอาหารและธาตุอาหารสำคัญ และมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ส่งผลทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างเรื้อรัง เป็นวงจรต่อเนื่องกัน การศึกษานี้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิธีให้สารอาหารที่เหมาะสมในขณะที่มีภาวะอุจจาระร่วงซึ่งช่วยลดอัตราการตายของเด็กลงได้มาก นอกจากนี้ยังพบว่าการให้ธาตุสังกะสีเสริมในระหว่างที่มีอาการท้องเดินเฉียบพลันจะช่วยลดความรุนแรงและการตายลง และการให้ธาตุสังกะสีเสริมระหว่างการรักษาโรคปอดบวมช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยลงได้
ผลงานของ ศาสตราจารย์นายแพทย์โรเบิร์ต อี. แบล็ค ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ) นำไปแนะนำวิธีการให้อาหารและการเสริมธาตุสังกะสีแก่เด็กที่ป่วยโรคอุจจาระร่วง นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์โรเบิร์ท อี. แบล็ค ยังมีบทบาทระดับโลกในการส่งเสริมและผลักดันด้านนโยบายเกี่ยวกับการให้ธาตุสังกะสีเสริม ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ส่งผลในการลดอัตราการตายของเด็ก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กทั่วโลก

ผลงานของ ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันดา เอส. ประสาด, ศาสตราจารย์นายแพทย์เคนเนท เอช. บราวน์ และศาสตราจารย์นายแพทย์โรเบิร์ท อี. แบล็ค เป็นความเกี่ยวเนื่องกัน นำไปสู่การประยุกต์ให้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็ก ทำให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลก