ศาสตราจารย์นายแพทย์ โจนาธาน เอ็ม ซาเมท

ศาสตราจารย์นายแพทย์ โจนาธาน เอ็ม Samet M.D.,M.S.

สหรัฐอเมริกา
2547 in Public Health


ศาสตราจารย์โจนาธาน ซาเมท เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของมนุษย์ โดยได้ทุ่มเทศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบๆ ตัว ซี่งมีขนาดตั้งแต่เล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปจนถึงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งมลภาวะที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร จากสารเคมีและสารกัมมันตภาพรังสี
ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบอาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือของเหลวฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษเดือดร้อนรำคาญ ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ ฝุ่นละอองเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ จะเกาะตัวหรือตกไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นๆ เช่นเนื้อเยื่อปอด ซึ่งเมื่อได้รับการสะสมเป็นระยะเวลานาน จะทำลายเนื้อเยื่อปอดเกิดผังผืดหรือแผลขึ้นได้ ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืดถุงลมโป่งพองและเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจเนื่องจาการติดเชื้อ
ศาสตราจารย์นายแพทย์โจนาธาน ซาเมท และทีมนักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและติดตามประเมินผลด้านมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการหรือมาตรการการตรวจสอบคุณภาพ และได้รวบรวมและนำเสนอผลงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ นำไปสู่มาตรการการควบคุมมลภาวะและปรับปรุงคุณภาพอากาศ อาทิเช่น การควบคุมมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากการก่อสร้าง เป็นต้น