ศาสตราจารย์นายแพทย์ เฟรดเดริค ที ชาย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ เฟรดเดริค ที Sai

กาน่า
2538 in Public Health


จากผลงานด้านอนามัยของการเจริญพันธุ์ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาย เป็นผู้นำหลักวิชาการเจริญพันธุ์มาประยุกต์ให้เกิดนโยบายวางแผนครอบครัวในประเทศกานา และประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาจนเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้มีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นประธานการประชุม International Conference on Population and Development ขององค์การสหประชาชาติ ที่กรุงไคโร เมื่อปี พ.ศ. 2537 ทำให้เกิดการสร้างแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องอนามัยของการเจริญพันธุ์ ซึ่งเน้นความสำคัญของสตรี และการตัดสินใจของสตรีในระบบครอบครัวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ส่วนแพทย์หญิงซาดิค ได้ทำงานสำคัญในระดับนโยบายการวางแผนครอบครัว และประชากร ในระดับชาติของรัฐบาลปากีสถาน และในระดับนานาชาติขององค์การสหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องอนามัยของการเจริญพันธุ์ ซึ่งจะเน้นสหสัมพันธ์ระหว่างการบริการการวางแผนครอบครัว ผนวกเข้ากับการพัฒนาสิทธิของสตรี เร่งรัดให้มีมาตรการที่จะลดอัตราตายของทารก และอัตราการเพิ่มประชากร ทำให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพและสุขภาพดียิ่งขึ้น ผลของการทำงานดังกล่าว โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาสิทธิของสตรีในเรื่องของการเจริญพันธุ์ เป็นผลให้สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชากรนับล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด