ศาสตราจารย์นายแพทย์ เควิน  มาร์ช

ศาสตราจารย์นายแพทย์ เควิน Marsh M.D.

สหราชอาณาจักร
2553 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์เควิน มาร์ช มีบทบาทสำคัญในการศึกษาด้านระบาดวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคมาลาเรีย ปฏิบัติ การส่วนใหญ่ในทวีปอัฟริกา โดยศึกษาวิจัยการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะแอนติเจนของเชื้อมาลาเรีย พบว่าหลังจากที่มีการติดเชื้อมาลาเรียแล้วเชื้อยังมีการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ต่อไปได้อีก เป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาและพัฒนาวัคซีนในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ของเชื้อด้วย

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์เควิน มาร์ช ยังเป็นคนแรกที่อธิบายว่าภาวะหายใจลำบากในผู้ป่วยมาลาเรีย บางรายอาจจะเกิดเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย นำไปสู่การพัฒนาวิธีรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรียร่วมกับยารักษามาลาเรีย ทั้งยังได้ศึกษาพบว่าภาวะหายใจลำบากและมาลาเรียขึ้นสมอง(Cerebral malaria) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่สุดของมาลาเรีย นำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการรุนแรง