ศาสตราจารย์นายแพทย์ เคนเนท เอช บราวน์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ เคนเนท เอช Brown M.D.

สหรัฐอเมริกา
2553 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์เคนเนท เอช. บราวน์ ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี ร่วมกับแพทย์หลายท่าน พบว่าการให้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็กสามารถช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับเด็กในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกได้ สามารถลดอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงลงร้อยละ 27 และลดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันลงร้อยละ 20 ส่วนเด็กที่ขาดสารอาหารต่อเนื่องเป็นเวลานานเมื่อได้รับธาตุสังกะสีเสริมจะมีอัตราการเจริญเติบโตและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมทั้งการให้ธาตุสังกะสีเสริมขณะที่มารดาตั้งครรภ์จะทำให้เด็กทารกเกิดโรคอุจจาระร่วงลดลง
ศาสตราจารย์นายแพทย์เคนเนท เอช. บราวน์ ยังมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ระดับนานาชาติ เรื่องโภชนาการในเด็ก โดยเป็นประธานกลุ่มที่ปรึกษานานาชาติด้านโภชนาการสังกะสี (International Zinc Nutrition Consultative Group (iZiNCG) ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 เพื่อส่งเสริมรณรงค์และช่วยลดภาวะการขาดธาตุสังกะสีทั่วโลก ทำให้ประชากรโลกกว่าร้อยละ 20 ลดความเสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสีได้