ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ Zur Hausen M.D.

เยอรมนี
2548 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น (Professor Harald Zur Hausen, MD.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศูนย์วิจัยมะเร็ง เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในสตรีทั่วโลก โดยพบเป็นอันดับที่ 3 ของมะเร็งที่พบในสตรี ประมาณการว่ามีสครีทั่วโลกเป็นมะเร็งปากมดลูกราว 500,000 ต่อปี และร้อยละ 80 เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น ได้ให้ความสนใจและศึกษาวิจัย แพ็บพิลโลม่าไวรัสของคน (เอชพีวี) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของหูด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น ได้ตั้งสมมติฐานว่าไวรัสหูดมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรี ซึ่งจากการศึกษาวิจัยต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น และคณะได้พิศูจน์ว่าไวรัสหูด หรือ แพ็บพิลโลม่าไวรัสของคน (เอชพีวี) ชนิด เอชพีวี 16 และเอชพีวี 18 เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีโดยการแยกไวรัสทั้งสองได้จากเนื้อมะเร็ง
การค้นพบขอ ง ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การป้องกันและการรักษามะเร็งปากมดลูกที่ดีขึ้นและแพร่หลายทั่วโลก ลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรี และลดอัตราการตายจากโรคนี้ลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำไปสู่การคิดค้นวัคซีนป้องกันซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ อาจนำไปสู่การจำกัดกวาดล้างมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากโลกได้ นับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทั่วโลก