ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินเซนต์ พี โดล

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินเซนต์ พี Dole M.D.

สหรัฐอเมริกา
2539 in Public Health


จากผลงานการค้นคว้าหาวิธีรักษาผู้ติดมอร์ฟีน และเฮโรอีน ด้วยการทดลองใช้อนุพันธ์ของสารฝิ่นชนิดต่างๆ ที่ไม่มีผลทำให้เสพติด ฉีดแทนมอร์ฟีนหรือเฮโรอีน เพื่อจะช่วยให้ผู้ติดยาดังกล่าวเสพยาน้อยลง จนกระทั่งเลิกได้ในที่สุด ศาสตราจารย์นายแพทย์โดลและภรรยา พบว่าอนุพันธ์จากฝิ่นชื่อ Methadone ใช้ได้ผลดี นอกจากนี้ยังศึกษาเภสัชวิทยาของ Methadone และพบว่าสารนี้ปลอดภัยไม่มีผลต่อระบบประสาทและอวัยวะอื่นๆ ได้วิจัยและสร้างสมมติฐานว่า เซลล์ประสาทของมนุษย์จะมี receptor ซับอณูของสารเสพย์ติด เช่น มอร์ฟีน นิโคติน และโคเคน เป็นตัวการที่ทำให้สารเสพย์ติดออกฤทธิ์ อันเป็นสมมติฐานที่มีความสำคัญทางวิชาการอย่างยิ่ง ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของเซลล์ประสาทกับพฤติกรรมการติดยาเสพติด และทำให้มีการวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ในระดับอณูอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน งานของศาสตราจารย์นายแพทย์โดล มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์รักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดจำนวนนับล้านคนทั่วโลก