ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิโคลัส เจ, ไวท์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิโคลัส เจ, White M.D.

สหราชอาณาจักร
2553 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์นิโคลัส เจ. ไวท์ ได้ทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ศึกษาค้นคว้าวิธีรักษาโรคมาลาเรีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเขตระบาดของโรคมาลาเรียที่มีการดื้อยาอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการใช้ยาสูตรผสมซึ่งมีตัวยากลุ่มอาเทมิซินิน (artemisinin) ร่วมกับยารักษามาลาเรียอีกชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มผลการรักษาและป้องกันการดื้อยา ศาตราจารย์นายแพทย์นิโคลัส เจ. ไวท์ ได้รณรงค์ให้ใช้ยาสูตรผสมอาเทมิซินินรักษา (artemisinin-based combination therapies) อย่างกว้างขวาง ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับว่าเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญของโรคมาลาเรียและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ผลงานการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมาลาเรียโดยใช้ยาสูตรผสมของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิโคลัส เจ. ไวท์ ที่ประกอบด้วยยาสองชนิดในเม็ดเดียวกันมีประสิทธิภาพสูง ทำให้อัตราการตายของผู้ป่วยลดลงอย่างเด่นชัด และสามารถป้องกันการดื้อยาได้ดี อีกทั้งการใช้ยาสะดวกและควบคุมขนาดยาได้ดี มีผลต่อการรักษาและควบคุมการระบาดของโรคมาลาเรียได้ทั่วโลก เป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยต่อมวลมนุษยชาติอย่างกว้างขวาง