ศาสตราจารย์นายแพทย์ จอห์น บี สแตนด์เบอรี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ จอห์น บี Stanbury M.D.

สหรัฐอเมริกา
2536 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์ John B. Stanbury เป็นศาสตราจารย์ประจำของ Massachussetts Institute of Technology เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทำการวิจัยโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์เป็นผลสำเร็จหลายเรื่อง และได้ทำงานต่อเนื่องกันนับเป็นเวลานานนับแต่ พ.ศ. 2492 ในตอนแรก ศาสตราจารย์นายแพทย์ Stanbury ได้ศึกษาโรคต่างๆ ของต่อมไทรอยด์ ซึ่งมีการขาดเอ็นซัยม์ทางพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ หรือเอ็นซัยม์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเกลือไอโอดีนในเซลล์ของต่อมไทรอยด์ หรือเอ็นซัยม์ที่ควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนอื่น ผลงานดังกล่าวนี้ ส่งเสริมให้วงการแพทย์เห็นความสำคัญของโรคทางพันธุกรรมในเชิงชีวเคมี และเป็นการวางพื้นฐานของสาขาวิชา Molecular endocrinology ด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ Stanbury และนักวิชาการอีก 2 ท่าน ได้เขียนตำราชื่อ “The Metabolic Basis of Inherited Diseases” ซึ่งใช้แพร่หลายทั่วโลกและได้ตีพิมพ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงถึง 6 ครั้งด้วยกัน ในปี พ.ศ.2494 ศาสตราจารย์นายแพทย์ Stanbury และคณะได้ไปศึกษาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำวิทยาการแผนปัจจุบันมาศึกษาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ผลของการศึกษาทำให้ Pan American Health Organization ขอร้องให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ Stanbury สร้างโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เป็นเครือข่ายกับหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ผลงานทางวิชาการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของศาสตราจารย์นายแพทย์ Stanbury คือ การศึกษาโรคที่เกิดกับระบบประสาทที่เป็นผลจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งยังพบว่า เด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ จะเรียนหนังสือได้ไม่ดีเมื่อเข้าโรงเรียน ทั้งๆ ที่เด็กอาจไม่แสดงอาการผิดปกติ ซึ่งเชื่อว่าปัญหานี้ เป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กในชนบทของประเทศยากจนทั้งหลาย
ผลงานวิจัยของศาสตราจารย์นายแพทย์ Stanbury ใช้วิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ระดับอณูหรือโมเลกุลเป็นหลัก และนำไปใช้แก้ปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนในคนจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนา