ศาสตราจารย์นายแพทย์นอร์แมน ซาทอเรียส

ศาสตราจารย์นายแพทย์ นอร์แมน ซาทอเรียส M.D.,Ph.D.

เยอรมัน
2547 in Medicine


ศาสตราจารย์นอร์แมน ซาทอเรียส เป็นแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลกในด้านจิตเวชศาสตร์ และสุขภาวะทางจิตใจ โดยในขณะที่ปฏิบัติงานที่องค์การอนามัยโลกได้ริเริ่มและเป็นผู้นำให้เกิดระบบการจำแนกโรค (classification) ของภาวะทางจิตเวชที่ชัดเจนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ ซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยที่เหมาะสม เกิดการศึกษาวิจัยให้ทราบถึงความสำคัญและความชุกของภาวะทางจิตเวชในประชากรต่างๆ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางและนโยบายในการดูแลและบำบัดผู้ป่วยโรคนี้ นอกจากนี้ศาสตราจารย์ซาทอเรียสยังได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการบำบัดและรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชทั้งในระดับชุมชมและระดับโรงพยาบาลอีกด้วย
ภาวะทางจิตเวชเป็นภาวะที่พบบ่อยในประชากรทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกประเมินว่าประชากรร้อยละ 25 อาจจะเกิดปัญหาทางจิตเวชได้ในตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเมื่อมีระบบการจำแนกโรคและวินิจฉัยที่เหมาะสมจะทำให้สามารถทำการบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้อง ผลงานของศาตราจารย์ซาทอเรียส ทำให้เกิดความตื่นตัวและทำให้ประเทศต่างๆ เห็นความสำคัญของภาวะทางจิตเวชนี้ ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตเหมาะสม ส่งผลให้ปัญหาทางสังคมที่เกิดจากผู้ป่วยจิตเวชลดลง และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในวงการแพทย์